Ved udendørs sohold findes der særlig lovgivning for frilandssohold mht. miljø, sundhed samt dyrevelfærd.

Udendørs sohold


So og pattegrise på friland (Foto: Helle Pelant Lahrmann).

I udendørs sohold holdes diegivende søer og deres pattegrise på friland. De drægtige søer går enten i udendørs folde eller i et indendørs løsdriftssystem.

Der findes særlig lovgivning for frilandssohold mht. miljø, sundhed samt dyrevelfærd.

Frilandssohold er karakteriseret ved en tæt integration mellem husdyr- og planteproduktion.

Udendørs hold af grise kræver væsentlig mere plads end traditionel opstaldning. Til gengæld er investeringer i bygninger mv. betydelig lavere.

Der skal være tæt plantevækst i folde til søer, og hytterne skal flyttes jævnligt - mindst én gang månedligt - for at undgå nedslidning af bevoksningen.

Foldene skal indhegnes med dobbelthegn for at sikre, at forbipasserende ikke har adgang til foldene eller har mulighed for at fodre grisene. Det skyldes risikoen for at smitte grisene med sygdomme som svinepest og mund- og klovesyge, der tidligere har smittet grise gennem madaffald i udlandet.

I varme perioder skal grisene have mulighed for at sølebade for at køle sig og for at undgå at blive solskoldede.

Et af de primære problemer i frilands- og økologisk svineproduktion er et højt arbejdsforbrug. Samtidig er der dog en del eksempler fra praksis, hvor producenterne helt eller delvist får opfyldt deres succeskriterier med hensyn til et begrænset arbejdsforbrug og gode produktionsresultater. Dette kan i udstrakt grad opnås ved at anvende den viden, der er udviklet indenfor traditionel svineproduktion.

Smågrise og slagtesvin

Frilandsgrise og økologiske grise fødes alle på friland.

For at opnå tillæg for produktion af frilandsgrise og økologiske grise er et af kravene til produktionsforholdene, at disse dyregrupper enten holdes på friland eller i stalde med fri adgang til et befæstet udeareal efter fravænning.

Erfaringer med produktion af slagtesvin på friland er begrænset, men alle erfaringer peger på, at foder- og arbejdsforbrug er højt, tilvæksten er lav samtidig med, at der er en betydelig påvirkning af miljøet ved tab af næringsstoffer. For at mindske miljøbelastningen og reducere omkostningerne opfedes Frilandsgrise og økologiske grise oftest i stalde med adgang til et befæstet udeareal.

Grise på friland/økologi