17. november 2017 | Opdateret/Gennemlæst 4. oktober 2021

Regler for dyrevelfærd

En aktiv stillingtagen til dyrevelfærd er nødvendigt for alle, der arbejder med svin. Aktuel viden om velfærd samt regler på velfærdsområdet er samlet på denne side.

Opdateret 4. oktober 2021

Opstaldning i løsdrift

 

Ikrafttrædelse KO-krav

 

Nye stalde Alle stalde
Søer og gylte skal senest 4 uger efter løbning og indtil 7 dage før forventet faring være løsgående i løsdriftssystemer i større eller mindre grupper. Enkelte dyr, som er aggressive, er blevet angrebet af andre svin eller er syge eller skadede, kan dog opstaldes midlertidigt i individuelle stier eller aflastningsstier [1]. x x Nr. 3.29
Søer skal fra fravænning og indtil 4 uger efter løbning være løsgående i løsdriftssystemer i større eller mindre grupper. Tilsvarende gælder for gylte fra indsættelse i stald eller staldafsnit med henblik på løbning og indtil 4 uger efter løbning. Enkelte dyr, som er aggressive, er blevet angrebet af andre svin eller er syge eller skadede, kan dog opstaldes midlertidigt i individuelle stier eller i aflastningsstier [1]. 1/1-15 1/1-35 Nej
Når søer holdes i løsdriftssystemer, skal følgende arealkrav med hensyn til frit tilgængeligt stiareal være opfyldt [1]:

0 – 17 søer: 1)
 

2,80 m2 pr. so
2,20 m2 pr. so
2,00 m2 pr. so
for de 4 første søer
for de 6 næstfølgende søer
for de 7 næstfølgende søer
18 – 39 søer: 2,25 m2 pr. so
Flere end 39 søer: 2,025 m2 pr. so

Når gylte holdes i løsdriftssystemer, skal følgende arealkrav med hensyn til frit tilgængeligt stiareal være opfyldt [1]:

0 – 20 gylte:
1,90 m2 pr. gylt
1,70 m2 pr. gylt
for de første 10 gylte
for de 10 næstfølgende gylte
Flere end 20 gylte: 1,50 m2 pr. gylt for hver yderligere gylt
x Nr.3.27 *)
I de individuelle stier eller aflastningsstier, og i løsdriftssystemer til søer, skal mindst 1,3 m2 pr. so og 0,95 m2 pr. gylt være et sammenhængende areal med fast eller drænet gulv eller en kombination heraf og med strøelse [1].   x Nr.3.27 **) ***)
I løsdriftssystemer må den enkelte sti ikke på noget sted være smallere end 3 meter [1].   x Nr.3.29 ****)
 Drægtige søer og gylte skal indsættes i farestier senest 3 dage før forventet faring [2].    x  Nej
Krydsoverensstemmelseskravet bygger på EU's krav:
*) Det samlede frie gulvareal, som er til rådighed for hver gylt efter løbning og hver so, når gylte og/eller søer holdes i flok, skal henholdsvis være på mindst 1,64 m2 og 2,25 m2. Når disse dyr holdes i flokke på færre end seks dyr, bør det frie gulvareal øges med 10 %. Når disse dyr holdes i flokke på 40 eller flere dyr, kan det frie gulvareal nedsættes med 10 % [6]
**) For gylte efter løbning og drægtige søer gælder endvidere følgende om gulv-areal: En del af det areal, der kræves efter [6] og som skal svare til mindst 0,95 m² pr. gylt og mindst 1,3 m² pr. so, skal være et sammenhængende areal med fast gulv, hvoraf højst 15 % består af åbninger til dræning [7].
***) Ingen krav om strøelse.
****) Den sti, hvor flokken holdes, skal have sider, hvis længde er over 2,8 m. Når disse dyr holdes i flokke på færre end seks dyr, skal den sti, hvor flokken holdes, have sider, hvis længde er over 2,4 m [8].

Sammenblanding, flytning og aggressive dyr

 

Ikrafttrædelse KO-krav

 

Nye stalde Alle stalde
Løsgående søer og gylte skal holdes i stabile grupper eller flokke, der skal blandes mindst muligt. Hvis grupper eller flokke af søer og gylte blandes, skal det foregå under opsyn [2]. Nej
Der skal træffes foranstaltninger til at minimere aggressioner blandt søer og gylte [2]. x Nr.3.43
Svin, der udviser vedholdende aggressivitet over for andre dyr, eller som er ofre for denne aggressivitet, skal midlertidigt isoleres eller holdes på afstand af flokken [2]. x Nej
Når svin flyttes fra et staldsystem til et andet, skal det foregå under opsyn [2] x Nej

Individuelle eller aflastningsstier

 

Ikrafttrædelse KO-krav

 

Nye stalde Alle stalde
Enkelte dyr, som er aggressive, er blevet angrebet af andre dyr eller er syge eller skadede kan opstal-des midlertidigt i individuelle stier eller aflastningsstier [1].   x Nr.3.33
Hvis drægtige søer eller gylte holdes i individuelle stier eller aflastningsstier skal der være mindst 2,8 m2 frit tilgængeligt stiareal pr. dyr, dog skal der i den enkelte sti være mindst 3,5 m2 frit tilgængeligt stiareal [1].   x Nej
 I en aflastningssti må der anbringes indtil tre dyr [1].    x  Nej
Hver individuel sti eller aflastningssti skal være udformet således, at hvert dyr let kan vende sig, hvis dette ikke er i modstrid med specifik veterinærrådgivning [1].   x Nr.3.33
I de individuelle stier eller aflastningsstier, og i løsdriftssystemerne skal mindst 1,3 m2 pr. so og 0,95 m2 pr. gylt være et sammenhængende areal med fast eller drænet gulv eller en kombination heraf og med strøelse [1].   x Nr. 3.27 **) ***)

Sygestier

Ikrafttrædelse KO-krav
Nye stalde Alle stalde  
Der skal være et tilstrækkeligt antal sygestier, således at der altid er mindst én sygesti klar til brug til svin, der er syge eller skadede [2].   x Nej
Når en sygesti er fyldt op, skal producenten straks gøre en yderligere sygesti klar til brug [2].   x Nej
Hvis søer og gylte holdes i en sygesti skal der være mindst 2,8 m2 frit tilgængeligt stiareal pr. dyr., dog skal der i den enkelte sti være mindst 3,5 m2 frit tilgængeligt stiareal [2].   x Nej
I sygestien må der anbringes op til 3 dyr [2].   x Nej
I sygestier skal der være afkølingsfaciliteter og varmekilde2) således at dyrenes krops-temperatur kan reguleres. Sygestier skal være indrettet, så træk undgås [2].   x Nej
I sygestier skal mindst 2/3 af det samlede minimumsgulvareal være med blødt underlag. Underlaget kan bestå af en gummimåtte eller strøelse i en tilstrækkelig mængde, så dyrene ikke er i direkte kontakt med gulvet. [2].   x Nej
Det samlede antal sygestier skal udgøre mindst 2,5 pct. af det samlede antal indendørs stipladser til løsgående drægtige søer [2].
1/1-21 Nej

Gulve og lejeareal

 

Ikrafttrædelse KO-krav

 

Nye stalde Alle stalde
Søer og gylte skal have rent, veldrænet og bekvemt lejeareal [1].   x Nr.3.36

Rode- og beskæftigelsesmateriale

 

Ikrafttrædelse KO-krav

 

Nye stalde Alle stalde
Gylte og drægtige søer skal gave permanent adgang til en tilstrækkelig mængde halm eller andet manipulerbart materiale, der kan opfylde deres behov for beskæftigelses- og rodemateriale [1]. x Nr. 3.30*****)
 I ugen før forventet faringstidspunkt skal søer og gylte have passende redebygningsmateriale i tilstrækkelig mængde, medmindre dette teknisk ikke kan lade sig gøre med det gyllesystem, der anvendes i bedriften [2].    Nr. 3.43

Overbrusning

 

Ikrafttrædelse KO-krav

 

Nye stalde Alle stalde
For drægtige søer og gylte i løsdriftssystemer skal der være installeret et overbrusningsanlæg eller en tilsvarende anordning, hvorved dyrenes kropstemperatur kan reguleres [1]. x Nej

Mæthedsgivende foder

 

Ikrafttrædelse KO-krav

 

Nye stalde Alle stalde  
Drægtige søer og gylte skal have adgang til en tilstrækkelig mængde halm, fyldigt foder eller foder med højt fiberindhold, der kan give mæthedsfølelse og opfylde deres behov for at tygge [1].   x Nr.3.32

Parasitter

 

Ikrafttrædelse KO-krav

 

Nye stalde Alle stalde
Drægtige søer og gylte skal om nødvendigt behandles mod eksterne og interne parasitter. Drægtige søer skal gøres rene, når de anbringes i farestien [2].
x Nr.3.43

Aflivning

 

Ikrafttrædelse KO-krav

 

Nye stalde Alle stalde
Søer og gylte må ikke aflives i den sidste tiendedel af drægtigheden [6]. (Inden for de sidste 11 dage af drægtigheden) x Nej

1) For de første 17 søer skal de foreskrevne arealer akkumuleres til et endeligt samlet areal, som beskrevet i tabellens første del. Er der over 18 søer, springes første del af tabellen over, så alle søer får det nævnte areal, eks. 18 søer * 2,25m2.

2) For mere information om krav til sygestier og tolkningen af disse, se siden 'Regler for sygestier'.

Krydsoverensstemmelseskontrollen bygger på EU's krav (Husk, det er dansk lovgivning, som gælder i Danmark):

*)       EU krav: Det samlede frie gulvareal, som er til rådighed for hver gylt efter løbning og hver so, når gylte og/eller søer holdes i flok, skal henholdsvis være på mindst 1,64 m2 og 2,25 m2. Når disse dyr holdes i flokke på færre end seks dyr, bør det frie gulvareal øges med 10 %. Når disse dyr holdes i flokke på 40 eller flere dyr, kan det frie gulvareal nedsættes med 10 % [3].

**)     EU krav: For gylte efter løbning og drægtige søer gælder endvidere følgende om gulv-areal: En del af det areal, der kræves ifølge*) [3], og som skal svare til mindst 0,95 m² pr. gylt og mindst 1,3 m² pr. so, skal være et sammenhængende areal med fast gulv, hvoraf højst 15 % består af åbninger til dræning [4].

***)    EU krav: Ingen krav om strøelse.

****)   EU krav: Den sti, hvor flokken holdes, skal have sider, hvis længde er over 2,8 m. Når disse dyr holdes i flokke på færre end seks dyr, skal den sti, hvor flokken holdes, have sider, hvis længde er over 2,4 m [5].

*****)  EU krav: Gælder kun beskæftigelsesmateriale.

Referencer

[1] Lov om indørs hold af drægtige søer og gylte. Lov nr. 49 af 11. januar 2017.
[2] Bekendtgørelse om beskyttelse af svin. Bekendtgørelse nr. 17 af 7. januar 2016.
[3] Rådets direktiv 2008/120/EC af 18. december 2008 om fastsættelse af mindstekrav med hensyn til beskyttelse af svin, art. 3, nr. 1
[4] Rådets direktiv 2008/120/EC af 18. december 2008 om fastsættelse af mindstekrav med hensyn til beskyttelse af svin, art. 3, nr. 2
[5] Rådets direktiv 2008/120/EC af 18. december 2008 om fastsættelse af mindstekrav med hensyn til beskyttelse af svin, art. 3, nr. 4
[6] Lov om forbud mod slagtning og aflivning af drægtige produktionsdyr og heste i den sidste tiendel af drægtighedsperioden. Lov nr. 269 af 21. april 2004.
 
 

Opstaldning

Flytning til farestalden
Ikrafttrædelse KO
Nye stalde Alle stalde
I ugen før det forventede faringstidspunkt og under faring kan drægtige søer og gylte holdes uden for synsvidde af artsfæller [1]. 15/5-03 Nej
Drægtige søer og gylte skal indsættes i farestier senest 3 dage før forventet faring [1]. 15/5-03 Nej
Farestien
Ikrafttrædelse KO

 

Nye stalde Alle stalde  
Soen eller gylten skal kunne lægge sig, hvile og rejse sig uden besvær [1][2]. 1/1-99 1/1-13 Nr.3.36
Der skal være et frit areal bag ved soen eller gylten for at lette naturlig faring eller faring, hvortil der kræves hjælp [1].   15/5-03 Nr.3.43
Farestier, hvor søer holdes løse, skal være forsynet med en beskyttelsesanordning til pattegrisene, som fx farebøjler [1].   15/5-03 Nr.3.43
Pattegrisene skal have plads til at die uden vanskelighed [1].   15/5-03 Nr.3.44
En så stor del af det samlede gulvareal, at alle pattegrisene kan hvile på det samtidig, skal være fast gulv eller dækket med en måtte eller strøet med halm eller andet passende materiale [1].   15/5-03 Nr.3.44
Lejet skal være tørt og bekvemt og adskilt fra soen [1].   15/5-03 Nej
Der skal om nødvendigt være en varmekilde i stien [1].   15/5-03 Nej

Pasning

Rene dyr
Ikrafttrædelse KO

 

Nye stalde Alle stalde
Drægtige søer og gylte skal gøres rene, når de anbringes i farestien [1]. 15/5-03 Nr.3.43
Redebygningsmateriale
Ikrafttrædelse KO
Nye stalde Alle stalde
I ugen før det forventede faretidspunkt skal søer og gylte have passende redebygningsmateriale i tilstrække-lig mængde, med mindre dette teknisk ikke kan lade sig gøre med det gyllesystem, der anvendes på bedriften [1]. 15/5-03 Nr.3.43
Fravænning
Ikrafttrædelse KO

 

Nye stalde Alle stalde  
Grise må ikke fravænnes soen tidligere end 28 dage, med mindre dette ellers vil gå ud over soens eller pat-tegrisenes velfærd eller sundhed [1].   15.05-03 Nr.3.44
Grise kan fravænnes indtil 7 dage tidligere såfremt dette sker til specialiserede stalde, der tømmes og renses og desinficeres grundigt inden anbringelsen af en ny gruppe, og som er adskilte fra stalde, hvor der holdes søer, for at minimere overførslen af sygdomme til pattegrisene [1]. 15/5-03 Nr.3.44

Referencer

[1] Bekendtgørelse om beskyttelse af svin. Bekendtgørelse nr. 323 af 6. maj 2003.
[2] Lov om indendørs hold af drægtige søer og gylte. Lov nr. 404 af 26. juni 1998.
[3] Lov om ændring af lov om indendørs hold af drægtige søer og gylte og lov om indendørs hold af smågrise, avls-, og slagtesvin. Lov nr. 295 af 30. april 2003.
 

Opstaldning

Vand

Ikrafttrædelse KO
Nye stalde Alle stalde
Svin på over to uger skal have permanent adgang til frisk vand i tilstrækkelig mængde [1]. x x Nr.3.40

Farestien

Ikrafttrædelse KO
Nye stalde Alle stalde
Der skal være et frit areal bag ved soen eller gylten for at lette naturlig faring eller faring, hvortil der kræves hjælp [1]. x x Nr.3.43
Farestier, hvor søer holdes løse, skal være forsynet med en beskyttelsesanordning til pattegrisene, som fx farebøjler [1]. x x Nr.3.43
Pattegrisene skal have plads til at die uden vanskelighed [1]. x x Nr.3.44
En så stor del af det samlede gulvareal, at alle pattegrisene kan hvile på det samtidig, skal være fast gulv eller dækket med en måtte eller strøet med halm eller andet passende materiale [1]. x x Nr.3.44
Lejet skal være tørt og bekvemt og adskilt fra soen [1]. x x Nej
Der skal om nødvendigt være en varmekilde i stien [1]. x x Nej

Fravænning

Ikrafttrædelse

KO

Nye stalde Alle stalde
Grise må ikke fravænnes soen tidligere end 28 dage, med mindre dette ellers vil gå ud over soens eller pattegrisenes velfærd eller sundhed [1]. x x Nr.3.44
Grise kan fravænnes indtil 7 dage tidligere såfremt dette sker til specialiserede stalde, der tømmes og renses og desinficeres grundigt inden anbringelsen af en ny gruppe, og som er adskilte fra stalde, hvor der holdes søer, for at minimere overførslen af sygdomme til pattegrisene [1]. x x Nr.3.44

Operative indgreb 

Kastration

Ikrafttrædelse KO
Kastration Nye stalde Alle stalde

Kastration af pattegrise kan foretages uden forudgående bedøvelse af pattegrisen, hvis det sker så tidligt som muligt inden for dyrets 2.-7. levedøgn, og hvis dyret gives smertebehandling [2].

x x Nej
Kastration af pattegrise med forudgående bedøvelse indenfor dyrets 2. - 7. levedøgn kan foretages af en person, der er uddannet heri, og som har erfaring med at kastrere pattegrise med passende midler og under hygiejniske forhold.

* Det er et krav for Danish-producerede grise, at pattegrise lokalbedøves forud for kastration.
x  x  
Kastrationen må kun foretages af en dyrlæge eller en person, der er uddannet heri, og som har erfaring med at kastrere pattegrise med passende midler og under hygiejniske forhold [2]. x x Nr.3.41
Overrivning af væv er forbudt [2]. x x Nr.3.41
Foretages kastration ikke indenfor pattegrisens 2.-7. levedøgn skal halekuperingen altid foretages af en dyrlæge [2]. x x Nr.3.41*
Foretages kastration efter pattegrisens 7 første levedøgn, skal dyret giveslængerevarende smertebehandling [2]. x x Nr.3.41
*) Hvis kastration sker efter 7. levedøgn

Halekupering

Ikrafttrædelse KO
Nye stalde Alle stalde
Svin må ikke halekuperes rutinemæssigt [2]. x x Nr.3.41

Der skal foreligge skriftlig dokumentation for halebid i besætningen. Dokumentationen skal indeholde:

 1. Hvornår halebid er forekommet
 2. Andelen af grise eller stier, hvor der er konstateret halebid
 3. Alvoren af skader på haler som følge af halebidning
x x  
Hvis der halekuperes, skal man kunne fremvise en opdateret risikovurdering og handlingsplan. Det gælder per 1. april 2019. x x  
Man skal ved salg af halekuperede smågrise i Danmark og til andre lande indhente dokumentation for behovet for at modtage halekuperede grise fra modtageren eller via mellemhandleren. Det gælder per 1. juli 2019. x x  
Pattegrise kan halekuperes inden for dyrets 2.-4. levedøgn, hvis der er dokumentation for, at der på bedriften er sket skader på haler som følge af, at kupering ikke er foretaget [2]. x x Nej
Halen skal kuperes mindst muligt, og der må højst kuperes op til halvdelen af den [2]. x x Nej
Halekupering kan foretages uden forudgående bedøvelse af pattegrisen, hvis halekuperingen foretages af en dyrlæge eller en person, der er uddannet heri, og som har erfaring med at halekupere pattegrise med passende midler og under hygiejniske forhold. [2] x x Nr.3.41
Inden halekupering foretages, skal der være forsøgt foranstaltninger for at forhindre halebidning under hensyntagen til miljøet og belægningsgraden. Utilstrækkelige staldforhold eller driftsledelsessystemer skal ændres [2]. x x Nr.3.41
Foretages halekuperingen ikke indenfor pattegrisens 2.-4. levedøgn skal halekuperingen altid foretages af en dyrlæge [2]. x x Nr.3.41*
Foretages halekupering efter pattegrisens 4 første levedøgn, skal dyret gives længerevarende smertebehandling [2]. x x Nr.3.41*
*) Hvis kastration sker efter 7. levedøgn

Tandslibning

Ikrafttrædelse KO
Tandslibning Nye stalde Alle stalde
Slibning af pattegrises hjørnetænder må ikke foretages rutinemæssigt [1]. x x
Pattegrises hjørnetænder kan slibes inden for dyrets 4 første levedøgn, hvis der er dokumentation for, at der på bedriften er sket skader på søers patter eller på andre svins hoveder, herunder ører, som følge af, at slibning ikke er foretaget [1]. x x Nr.3.41*
Hjørnetænderne skal slibes ensartet [1]. x x Nr.3.41
Slibning af hjørnetænder må kun foretages af en dyrlæge eller en person, der eruddannet heri, og som har erfaring med at udføre slibning af hjørnetænder med passende midler og under hygiejniske forhold [1]. x x Nr.3.41
Inden slibning af hjørnetænder foretages, skal der være forsøgt foranstaltninger for at forhindre skader under hensyntagen til miljøet og belægningsgraden. Utilstrækkelige staldforhold eller driftsledelsessystemer skal ændres. [1]. x x Nr.3.41
Klipning af hjørnetænder er forbudt [1]. x x Nr.3.41**
  *) Hvis slibningen sker efter 7. levedøgn
**) Hvis klipningen sker efter 7. levedøgn

Rererencer

[1] Bekendtgørelse om beskyttelse af svin. Bekendtgørelse nr. 17 af 17. januar 2016.
[2] Bekendtgørelse om halekupering og kastration af dyr. Bekendtgørelse nr. 1402 af 27. november 2018

Opstaldning i løsdrift

 

Ikrafttrædelse KO-krav

 

Nye stalde Alle stalde
Søer skal fra fravænning og indtil 4 uger efter løbning være løsgående i løsdriftssystemer i større eller mindre grupper. Tilsvarende gælder for gylte fra indsættelse i stald eller staldafsnit med henblik på løbning og indtil 4 uger efter løbning. Enkelte dyr, som er aggressive, er blevet angrebet af andre svin eller er syge eller skadede, kan dog opstaldes midlertidigt i individuelle stier eller i aflastningsstier. Gold-søer kan i den egentlige brunstperiode opstaldes i individuelle stier eller enkeltdyrsbokse i højst 3 dage, såfremt det vurderes, at dyret på grund af sin adfærd kan skade sig selv eller andre dyr [2]. 1/1-15 1/1-35 Nej
Gylte1) der inden løbning holdes i grupper på færre end seks dyr, kan holdes i løsdriftssystemer med stier, der ikke på noget sted er smallere end 2,4 m. [2]. 1/1-15 1/1-35 Nej
 Hvor goldsøer holdes i enkeltdyrsbokse, skal der være mindst 90 cm fast gulv målt fra krybbens bagkant. Boksene skal være indrettet således, at hvert svin kan lægge sig samt hvile og rejse sig uden besvær [2].  1/1-15 1/1-35 Nej 
Når søer holdes i løsdriftssystemer, skal følgende arealkrav med hensyn til frit tilgængeligt stiareal være opfyldt [1]:

0 – 17 søer: 1)
 

2,80 m2 pr. so
2,20 m2 pr. so
2,00 m2 pr. so
for de 4 første søer
for de 6 næstfølgende søer
for de 7 næstfølgende søer
18 – 39 søer: 2,25 m2 pr. so
Flere end 39 søer: 2,025 m2 pr. so

Når gylte holdes i løsdriftssystemer, skal følgende arealkrav med hensyn til frit tilgængeligt stiareal være opfyldt [1]:

0 – 20 gylte:
1,90 m2 pr. gylt
1,70 m2 pr. gylt
for de første 10 gylte
for de 10 næstfølgende gylte
Flere end 20 gylte: 1,50 m2 pr. gylt for hver yderligere gylt
x Nr.3.27 *)
I løsdriftssystemer må den enkelte sti ikke på noget sted være smallere end 3 meter.   x

Individuelle eller aflastningsstier

 

Ikrafttrædelse KO

 

Nye stalde Alle stalde
Hvis gylte, goldsøer og drægtige søer holdes i individuelle stier eller aflastningsstier, skal der være mindst 2,8 m2 frit tilgængeligt stiareal pr. dyr, dog skal der i den enkelte sti være mindst 3,5 m2 frit tilgængeligt stiareal. I en aflastningssti må der anbringes indtil tre dyr. Hver individuel sti eller aflastningssti skal være udformet således, at hvert dyr let kan vende sig, hvis dette ikke er i modstrid med specifik veterinærrådgivning [2]. x x Nej
I de individuelle stier eller aflastningsstier, og i løsdriftssystemer til søer, skal mindst 1,3 m2 pr. so og 0,95 m2 pr. gylt være et sammenhængende areal med fast eller drænet gulv eller en kombination heraf og med strøelse [1].
x x Nej

Sygestier

 

Ikrafttrædelse KO

 

Nye stalde Alle stalde
Der skal være et tilstrækkeligt antal sygestier-/pladser, således at der altid er mindst én sygesti klar til brug af svin, der er syge eller skadede [2]. x Nej
Når en sygesti er fyldt op, skal producenten straks gøre en yderligere sygesti klar til brug [2].   Nej 
Hvis søer og gylte holdes i en sygesti, skal der være mindst 2,8 m2 frit tilgængeligt stiareal pr. dyr, dog skal der i den enkelte sti være mindst 3,5 m2 frit tilgængeligt stiareal [2].   Nej 
I sygestien må der anbringes op til 3 dyr [2].    Nej
I sygestier skal der være afkølingsfaciliteter og varmekilde3), således at dyrenes kropstemperatur kan reguleres. Sygestier skal være indrettet, så træk undgås [2].   x Nej 
I sygestier skal mindst 2/3 af det samlede minimumsgulvareal være med blødt underlag. Underlaget kan bestå af en gummimåtte3) eller strøelse i en tilstrækkelig mængde, så dyrene ikke er i direkte kontakt med gulvet [2].   x Nej 

Overbrusning

 

Ikrafttrædelse KO

 

Nye stalde Alle stalde
For goldsøer i løsdriftssystemer skal der være installeret et overbrusningsanlæg eller en tilsvarende anordning, hvorved dyrenes kropstemperatur kan reguleres [2]. 1/1-15 1/1-35 Nej

Mæthedsgivende foder

 

Ikrafttrædelse KO

 

Nye stalde Alle stalde
Goldsøer, drægtige søer og drægtige gylte skal have adgang til en tilstrækkelig mængde halm, fyldigt foder eller foder med højt fiberindhold, der kan give mæthedsfølelse og opfylde deres behov for at tygge [2]. x x Nej

1) I denne sammenhæng er gylte defineret som polte fra indsættelse i løbestalden/-afsnittet.
2) Opstaldningen af gylte, goldsøer og drægtige søer i individuelle stier eller aflastningsstier er kun tilladt i begrænsede perioder, såfremt en af de nævnte omstændigheder under afsnittet opstaldning tillader det. Det er ikke længere tilladt at indrette løbestier som enkeltdyrsstier.
3) Yderligere information og tolkning af krav til sygestier findes på siden 'Regler for sygestier'.

Krydsoverensstemmelseskontrollen bygger på EU's krav (husk det er dansk lovgivning som gælder i Danmark):
*) EU-krav: Det samlede frie gulvareal, som er til rådighed for hver gylt efter løbning og hver so, når gylte og/eller søer holdes i flok, skal henholdsvis være på mindst 1,64 m2 og 2,25 m2. Når disse dyr holdes i flokke på færre end seks dyr, bør det frie gulvareal øges med 10%. Når disse dyr holdes i flokke på 40 eller flere dyr, kan det frie gulvareal nedsættes med 10% [3].
**) EU-krav: Den sti, hvor flokken holdes, skal have sider, hvis længde er over 2,8 m. Når disse dyr holdes i flokke på færre end seks dyr, skal den sti, hvor flokken holdes, have sider, hvis længde er over 2,5 m [5].

Referencer

[1] Bekendtgørelse om beskyttelse af svin. Bek. nr. 17 af 7. januar 2016.
[2] Bekendtgørelse om lov om indendørs hold af gylte, goldsøer og drægtige søer. Bek. nr. 49 af 11. januar 2017.
 

Krav til opstaldningen af polte adskiller sig ikke fra krav til opstaldning af slagtesvin.
Ved avls- og slagtesvin forstås et svin fra 10 uger indtil slagtning eller avlsbrug1) [1]. 

Arealkrav

 

Ikrafttrædelse KO

 

Nye stalde Alle stalde  
De gældende arealkrav beskriver det frit tilgængelige areal og inkluderer således ikke areal i krybber mv. Arealkravet er mindst [1]: x

Nr.3.27

Gns. vægt  Frit tilgængeligt gulvareal
0 - 30 kg  0,30 m2 
 30 - 50 kg 0,40 m2 
 50 - 85 kg 0,55 m2 
 85 - 110 kg 0,65 m2 
 Over 110 kg 1,00 m2 

Gulve

 

Ikrafttrædelse KO

 

Nye stalde Alle stalde
I stier til smågrise, avls- og slagtesvin skal mindst 1/3 af det til enhver tid gældende minimumsarealkrav være fast eller drænet gulv [3] eller en kombination heraf [2].   x Nej
I stier, der alene anvendes til smågrise, skal dog mindst 1/2 af det til enhver tid gældende minimumsarealkrav være fast eller drænet gulv [3] eller en kombination heraf [2].    x  Nej

Beskæftigelses- og rodematerialer

 

Ikrafttrædelse KO

 

Nye stalde Alle stalde
Smågrise, avls- og slagtesvin skal have permanent adgang til en tilstrækkelig mængde halm eller andet manipulerbart materiale, der kan opfylde deres behov for beskæftigelses- og rodemateriale [2]. x Nr. 3.37*) 

Overbrusning

 

Ikrafttrædelse KO

 

Nye stalde Alle stalde
I stier til smågrise over 20 kg, avls- og slagtesvin skal der være installeret et overbrusningsanlæg eller en tilsvarende anordning, der skal bruges til at regulere dyrenes kropstemperatur [2]. x Nej

Sammenblanding, skjul og aggressive dyr

 

Ikrafttrædelse KO

 

Nye stalde Alle stalde
 Når svin flyttes fra et staldsystem til et andet, skal det foregå under opsyn [1].   x Nej 
Hvis svinene opstaldes flokvis, skal der træffes foranstaltninger til at forhindre slagsmål, der går ud over normal adfærd [1].    x Nr.3.45
Svin, der udviser vedholdende aggressivitet over for andre dyr, eller som er ofre for denne aggressivitet, skal midlertidigt isoleres eller holdes på afstand af flokken [1].   x Nr.3.45
Svin skal holdes i stabile flokke og blandes mindst muligt [1].   x Nr.3.45
Hvis svin, der ikke kender hinanden, skal blandes, skal det ske i så ung en alder som muligt, fortrinsvis inden eller indtil en uge efter fravænning [1].   x Nr.3.45
Når svin blandes, skal de have tilstrækkelige muligheder for at flygte fra eller skjule sig for andre svin [1].   x Nr.3.45
Blanding af svin skal foregå under opsyn [1].   x Nej
Når der viser sig tegn på alvorlige kampe, skal årsagerne hertil straks undersøges, og der skal træffes pas-sende foranstaltninger, fx ved om muligt at give dyrene rigeligt med halm eller andet rodemateriale [1]. x Nr.3.45

Sygestier

 

Ikrafttrædelse KO

 

Nye stalde Alle stalde
Der skal være et tilstrækkeligt antal sygestier, således at der altid er mindst én sygesti klar til brug til svin, der er syge eller skadede.  x Nej
Når en sygesti er fyldt op, skal producenten straks gøre en yderligere sygesti klar til brug [1].   x Nej 
Hvis smågrise, avls- og slagtesvin holdes i en sygesti, skal der være et frit tilgængeligt stiareal på mindst [1]: x Nej
Frit tilgængeligt areal, m2 pr. dyr
Dyregruppe Et dyr i stien Flere dyr i stien
Svin, 7-15 kg 0,41 0,36
Svin, 15-30 kg 0,69 0,58
Svin, 30-60 kg 1,14 0,91
Svin, 60-100 kg 1,70 1,29
Svin, 100-130 kg 2,05 1,53
Svin, 130-150 kg 2,28 1,69
I sygestier skal der være afkølingsfaciliteter og varmekilde2) således at dyrenes kropstemperatur kan reguleres. Sygestier skal være indrettet, så træk undgås [1]. x Nej
I sygestier skal mindst 2/3 af det samlede minimumsgulvareal være med et blødt underlag. Underlaget kan bestå af en gummimåtte eller strøelse i en tilstrækkelig mængde, så dyrene ikke er i direkte kontakt med gulvet. [1]. x Nej

Vand og foder

 

Ikrafttrædelse KO

 

Nye stalde Alle stalde  
Svin på over 2 uger skal have permanent adgang til frisk vand i tilstrækkelig mængde [1]. x

Nr.3.40

Alle svin skal fodres mindst én gang dagligt. Hvis svinene opdrættes flokvis og ikke fodres efter ædelyst eller ved hjælp af automatisk fodringssystem, der fodrer dyrene individuelt, skal hvert dyr have adgang til foder på samme tid som de andre i flokken [1].    x  Nr. 3.39
Dyrene skal endvidere fodres ved hjælp af et system, der sikrer, at hvert dyr kan få tilstrækkeligt foder, også når der er konkurrenter til foderet til stede [1].   x  Nr. 3.31**)
Foderet skal passe til dyrenes alder, vægt, adfærdsmæssige og fysiologiske behov [1].   x  Nej

1) Ved avlsbrug forstås det tidspunkt, hvor polten indsættes i løbeafdelingen.
3) Yderligere informationer og tolkninger til krav i sygestier kan findes på siden 'Regler for sygestier'.

Krydsoverensstemmelseskontrollen bygger på EU's krav (Husk, det er dansk lovgivning, som gælder i Danmark):
*) EU-krav: Gælder kun beskæftigelsesmateriale
**) EU-krav: Gælder kun søer og gylte

Referencer

[1] Bekendtgørelse om beskyttelse af svin. Bekendtgørelse nr. 17 af 7 januar 2016
[2] Lov om indendørs hold af smågrise, avls- og slagtesvin. LBK nr. 56 af 11. januar 2017.
[3] Definition og bemærkninger til "drænet gulv" er i 'L37 - Forslag til Lov om indendørs hold af smågrise, avls- og slagtesvin' (under bemærkninger til §3).
 

Opstaldning

Ikrafttrædelse KO
Nye stalde Alle stalde
Ornestier skal være placeret og konstrueret således, at ornen kan vende sig, høre, lugte og se andre svin [1]. x Nr.3.42
Ornen skal have et rent, tørt og bekvemt lejeareal [1]. x Nr.3.36
Stien til en voksen orne skal have et frit gulvareal på mindst 6 m2 [1] x Nr.3.42
Hvis stien også anvendes til naturlig bedækning, skal det frie gulvareal for en voksen orne være på mindst 10 m2, og der må ikke være nogen hindringer i stien [1].   x Nr.3.42

Der er ifølge lovgivningen ingen krav til ornestiens gulv og dimensioner, såfremt ovenstående lovkrav er overholdt.  

Operative indgreb

Ikrafttrædelse KO
Nye stalde Alle stalde
Klipning af orners hjørnetænder er forbudt [1].
x Nr. 3.41
Orners hjørnetænder kan om nødvendigt slibes ensartet for at undgå beskadigelse af andre dyr eller af sikker-hedsgrunde. Slibning må kun foretages af en dyrlæge eller en person, der er uddannet heri, og som har erfaring med at udføre slibning af hjørnetænder med passende midler og under hygiejniske forhold. [1]. x Nr.3.41
Der må ikke sættes ringe og andet i trynen på svin. Dog må der sættes en glat ring i trynen for at forhindre svin i at rode i jorden [1]. x Nr.3.41

Referencer

[1] Bekendtgørelse om beskyttelse af svin. Bekendtgørelse nr. 17 af 7. januar 2016
 

Ved avls- og slagtesvin forstås svin fra 10 uger indtil slagtning eller avlsbrug [1].
Ved avls- og slagtesvin forstås svin fra de er 10 uger gamle og indtil indsættelse i løbeafdeling eller indtil slagtning [2]. 

Arealkrav

Ikrafttrædelse

KO
Nye stalde Alle stalde
Gns. Vægt Frit tilgængeligt gulvareal 15.05.2003 Nr.3.27
0 – 30 kg 0,30 m2
30 – 50 kg 0,40 m2
50 - 85 kg 0,55 m2
85 – 110 kg 0,65 m2
Over 110 kg 1,00 m2

Gulve

Ikrafttrædelse

KO
Nye stalde Alle stalde KO
I stier til smågrise, avls- og slagtesvin skal mindst 1/3 af det til enhver tid gældende minimumsarealkrav være fast eller drænet gulv [5] eller en kombination heraf [2].   x Nej
I stier, der alene anvendes til smågrise, skal dog mindst 1/2 af det til enhver tid gældende minimumsarealkrav være fast eller drænet gulv [5] eller en kombination heraf [2].   x Nej

Beskæftigelses- og rodematieriale

Ikrafttrædelse

KO
Nye stalde Alle stalde
Smågrise, avls- og slagtesvin skal have permanent adgang til en tilstrækkelig mængde halm eller andet manipulerbart materiale, der kan opfylde deres behov for beskæftigelses- og rodemateriale [2].
 x Nr. 3.37*)

*) Gælder kun beskæftigelsesmateriale.

Overbrusning

Ikrafttrædelse

KO
Nye stalde Alle stalde
I stier til smågrise over 20 kg, avls- og slagtesvin skal der være installeret et overbrusningsanlæg eller en tilsvarende anordning, der skal bruges til at regulere dyrenes kropstemperatur [2].
x Nej

Sammenblanding, skjul og aggressive dyr

Ikrafttrædelse

KO
Nye stalde Alle stalde
Når svin flyttes fra et staldsystem til et andet, skal det foregå under opsyn [1].   Nej 
Hvis svinene opstaldes flokvis, skal der træffes foranstaltninger til at forhindre slagsmål, der går ud over normal adfærd [1]. x Nr.3.45
Svin, der udviser vedholdende aggressivitet over for andre dyr, eller som er ofre for denne aggressivitet, skal midlertidigt isoleres eller holdes på afstand af flokken [1]. x Nr.3.45
Svin skal holdes i stabile flokke og blandes mindst muligt [1].   x Nr.3.45
Hvis svin, der ikke kender hinanden, skal blandes, skal det ske i så ung en alder som muligt, fortrinsvis inden eller indtil en uge efter fravænning [1]. x Nr.3.45
Når svin blandes, skal de have tilstrækkelige muligheder for at flygte fra eller skjule sig for andre svin [1]. x Nr.3.45
Blanding af svin skal foregå under opsyn [1]. x Nej
Når der viser sig tegn på alvorlige kampe, skal årsagerne hertil straks undersøges, og der skal træffes passende foranstaltninger, fx ved om muligt at give dyrene rigeligt med halm eller andet rodemateriale [1]. x Nr.3.45

Sygestier

Ikrafttrædelse

KO
Nye stalde Alle stalde
Der skal være et tilstrækkeligt antal sygestier, således at der altid er mindst én sygesti klar til brug til svin, der er syge eller skadede [1].   x Nej
Når en sygesti er fyldt op, skal producenten straks gøre mindst én yderligere sygesti klar til brug [1]. x Nej
Hvis smågrise, avls- og slagtesvin holdes i en sygesti, skal der være et frit tilgængeligt stiareal på mindst [1]: x Nej
Frit tilgængeligt areal, m2 pr. dyr
Dyregruppe Et dyr i stien Flere dyr i stien
Grise, 7-15 kg 0,41 0,36
Grise, 15-30 kg 0,69 0,58
Grise, 30-60 kg 1,14 0,91
Grise, 60-100 kg 1,70 1,29
Grise, 100-130 kg 2,05 1,53
Grise, 130- 150 kg 2,28 1,69
I sygestier skal der være afkølingsfaciliteter og varmekilde, således at dyrenes kropstemperatur kan reguleres. Sygestier skal være indrettet, så træk i sygestien undgås [1]. x Nej
I sygestier skal mindst 2/3 af det samlede minimumsgulvareal være med et blødt underlag. Underlaget kan bestå af en gummimåtte eller strøelse i en tilstrækkelig mængde, så dyrene ikke er i direkte kontakt med gulvet [1]. x Nej

Vand og foder

Ikrafttrædelse

KO
Nye stalde Alle stalde
Svin på over 2 uger skal have permanent adgang til frisk vand i tilstrækkelig mængde [1]. x Nr.3.40
Alle svin skal fodres mindst én gang daglig. Hvis svinene opdrættes flokvis og ikke fodres efter ædelyst eller ved hjælp af automatisk fodringssystem, der fodrer dyrene individuelt, skal hvert dyr have adgang til foder på samme tid som de andre i flokken. [1]. x Nr.3.39
Dyrenes skal endvidere fodres ved hjælp af et system, der sikrer, at hvert dyr kan få tilstrækkeligt foder, også når der er konkurrenter til foderet til stede [1]. x Nr.3.31*)
Foderet skal passe til dyrenes alder, vægt, adfærdsmæssige og fysiologiske behov [1]. x Nej
*) Gælder kun søer og gylte

Referencer

[1] Bekendtgørelse om beskyttelse af svin. Bekendtgørelse nr. 17 af 7. januar 2016
[2] Lov om indendørs hold af smågrise, avls- og slagtesvin. Lov nr. 56 af 11. januar 2017
[5] Definition og bemærkninger til ”drænet gulv” er i 'L37 – Forslag til Lov om indendørs hold af smågrise, avls- og slagtesvin' (under bemærkninger til § 3).
 

Arealkrav

 

Ikrafttrædelse KO

 

Nye stalde Alle stalde  
De gældende arealkrav beskriver det frit tilgængelige areal og inkluderer således ikke areal i krybber mv. Arealkravet er mindst [1]: 15.05.2003 Nr. 3.27
Gns. Vægt Frit tilgængeligt gulvareal
0 - 10 kg 0,15 m2
10 – 20 kg 0,20 m2
20 – 30 kg 0,30 m2
30 – 50 kg 0,40 m2

Gulve

 

Ikrafttrædelse KO

 

Nye stalde Alle stalde
I stier til smågrise, avls- og slagtesvin skal mindst 1/3 af det til enhver tid gældende minimumsarealkrav være fast eller drænet gulv [3] eller en kombination heraf [2]. x Nej
I stier, der alene anvendes til smågrise, skal dog mindst 1/2 af det til enhver tid gældende minimumsareal-krav være fast eller drænet gulv [5] eller en kombination heraf [2]. Nej

Overbrusning

 

Ikrafttrædelse KO

 

Nye stalde Alle stalde
I stier til smågrise over 20 kg, avls- og slagtesvin skal der være installeret et overbrusningsanlæg eller en tilsvarende anordning, der skal bruges til at regulere dyrenes kropstemperatur [2].   x Nej

Beskæftigelses- og rodemateriale

 

Ikrafttrædelse KO

 

Nye stalde Alle stalde
Smågrise, avls- og slagtesvin skal have permanent adgang til en tilstrækkelig mængde halm eller andet manipulerbart materiale, der kan opfylde deres behov for beskæftigelses- og rodemateriale [2].   x

Sammenblanding, skjul og aggressive dyr

 

Ikrafttrædelse KO

 

Nye stalde Alle stalde
 Når svin flyttes fra et staldsystem til et andet, skal det foregå under opsyn [1].   x  
Svin skal holdes i stabile flokke og blandes mindst muligt [1]. x Nr.3.45
Hvis svin, der ikke kender hinanden, skal blandes, skal det ske i så ung en alder som muligt, fortrinsvis inden eller indtil en uge efter fravænning [1]. x Nr.3.45
Når svin blandes, skal de have tilstrækkelige muligheder for at flygte fra eller skjule sig for andre svin [1]. x Nr.3.45
Når der viser sig tegn på alvorlige kampe, skal årsagerne hertil straks undersøges, og der skal træffes pas-sende foranstaltninger, fx ved om muligt at give dyrene rigeligt med halm eller andet rodemateriale [1]. x Nr.3.45

Sygestier

 

Ikrafttrædelse KO

 

Nye stalde Alle stalde
Der skal være et tilstrækkeligt antal sygestier, således at der altid er mindst én sygesti klar til brug til svin, der er syge eller skadede. Når en sygesti er fyldt op, skal producenten straks gøre mindst én yderligere sygesti klar til brug [1].  x Nej
Hvis smågrise, avls- og slagtesvin holdes i en sygesti, skal der være et frit tilgængeligt stiareal på mindst [1]: x Nej
Frit tilgængeligt areal, m2 pr. dyr
Dyregruppe Et dyr i stien Flere dyr i stien
Grise, 7-15 kg 0,41 0,36
Grise, 15-30 kg 0,69 0,58
Grise, 30-60 kg 1,14 0,91

I sygestier skal der være afkølingsfaciliteter og varmekilde, således at dyrenes kropstemperatur kan reguleres. Sygestier skal være indrettet, så træk i sygestien undgås [1].

  x Nej
I sygestier skal mindst 2/3 af det samlede minimumsgulvareal være med et blødt underlag. Underlaget kan bestå af en gummimåtte eller strøelse i en tilstrækkelig mængde, så dyrene ikke er i direkte kontakt med gulvet. [1]. x Nej

Vand og foder

 

Ikrafttrædelse KO

 

Nye stalde Alle stalde  
Svin på over 2 uger skal have permanent adgang til frisk vand i tilstrækkelig mængde [1].   x Nr. 3.40
Alle svin skal fodres mindst én gang daglig. Hvis svinene opdrættes flokvis og ikke fodres efter ædelyst eller ved hjælp af automatisk fodringssystem, der fodrer dyrene individuelt, skal hvert dyr have adgang til foder på samme tid som de andre i flokken. [1].   x Nr. 3.39
Dyrenes skal endvidere fodres ved hjælp af et system, der sikrer, at hvert dyr kan få tilstrækkeligt foder, også når der er konkurrenter til foderet til stede [1]. x Nej
Foderet skal passe til dyrenes alder, vægt, adfærdsmæssige og fysiologiske behov [1]. x Nej

Udlevering

 

Ikrafttrædelse KO

 

Nye stalde Alle stalde
Svin må opstaldes i udleveringsvogne i højst 2 timer [2].  x Nej

Referencer

[1] Bekendtgørelse om beskyttelse af svin. Bekendtgørelse nr. 17 af 7. januar 2016.
[2] Lov om indendørs hold af smågrise, avls- og slagtesvin. Lov nr. 56 af 11. januar 2017.
[3] Definition og bemærkninger til ”drænet gulv” er i 'L37 – Forslag til Lov om indendørs hold af smågrise, avls- og slagtesvin' (under bemærkninger til § 3).

Ifølge dansk lovgivning skal grise have smertelindring i forbindelse med kastration.

Metode

Behandlingen gives ved en indsprøjtning i nakken (bag øret) - som det er normal praksis ved medicinbehandling af grise (jf. afsnittet Injektionsteknik til svin).
Indsprøjtningen gives i forbindelse med kastration.

Injektion

Lægemidler og dosering

Det smertelindrende lægemiddel skal ordineres af den praktiserende dyrlæge. Lægemidlet skal være godkendt specielt til smertelindring ved kastration. Dyrlægen ved hvilke lægemidler, der er det.
Vær opmærksom på, at Metacam findes i to styrker. Den høje styrke (20 mg/ml) må ikke anvendes. Dyrlægens vejledning vedrørende dosering skal følges.

Sprøjter og kanyler

Sprøjter

Dosis til pattegrise er så lille, at sprøjten med sikkerhed skal kunne dosere ned til 0,1 ml.

Følgende automatsprøjter er f.eks. egnede:

 • ECO-Matic, 0,3 ml
 • Prima Tech BMV 0,5 ml

Kanyler

Kanylerne skal være sporbare (som det generelt gælder for alle kanyler). Dyrlægens vejledning vedr. kanyler bør følges. Kanyler i størrelsen 0,9 x 9 mm eller 0,9 x 13 mm vil oftest være passende.

Kontrol med at behandlingen udføres

DANISH-kontrollen fører tilsyn med, at der gives smertelindring ved kastration. Desuden kan myndighederne kontrollere det i forbindelse med den offentlige velfærdskontrol.

Logo med Støttet af Fødevareministeriet og EU

Når politiet skal udstede en bøde i en sag om overtrædelse af dyreværnsloven, vil de ved fastsættelsen af bødens størrelse tage udgangspunkt i følgende beløb:

Efter § 28 straffes den, som ved overanstrengelse, vanrøgt eller på anden måde behandler dyr uforsvarligt i forbindelse med erhverv. Straffen er bøde eller fængsel indtil 1 år. Der skal ved udmåling af straffen tages hensyn til, om der foreligger uforsvarlig eller grovere uforsvarlig behandling af dyr i forbindelse med erhverv:
  Første gang Anden gang
Uforsvarlig behandling af dyr: 5.000 kr. 7.500 kr.
Grovere uforsvarlig behandling af dyr: 10.000 kr. 15.000 kr.

Hvis forholdet har haft karakter af mishandling er straffen fængsel indtil 1 år, i gentagelsestilfælde indtil 2 år.

Hvis overtrædelsen ikke er omfattet af ovenstående, men dog har medført en væsentlig ulempe for det pågældende dyr (i forbindelse med erhverv) vil bøden typisk være på:
  Første gang Anden gang
Væsentlig ulempe: 3.000 kr. 4.500 kr.
Hvis overtrædelsen sker i forbindelse med, at det pågældende dyr bliver transporteret, vil politiet udstede følgende bøder til landmanden og/eller transportøren:
  Første gang Anden gang
Uforsvarlig behandling af dyr i forbindelse med transport: 13.000 kr. 18.000 kr.
Grovere uforsvarlig behandling af dyr i forbindelse med transport: 25.000 kr. 40.000 kr.
Hvis overtrædelsen ikke er omfattet af ovenstående, men dog har medført en væsentlig ulempe for det pågældende dyr (i forbindelse med erhverv) og i forbindelse med transport, vil bøden typisk være på:
  Første gang Anden gang
Væsentlig ulempe i forbindelse med transport: 7.000 kr. 12.000 kr.

Læs mere om overtrædelser af dyreværnsloven

 

Definition på ny stald

Krav til en ny stald gælder for nybyggeri, genopførte bygninger eller større ombygninger, herunder ændringer eller tilbygninger.

I vurderingen af om der foreligger en større ombygning mv., vil der for det første skulle lægges afgørende vægt på, om ombygningen forudsætter, at der skal indhentes en tilladelse eller godkendelse, jf. lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug og lov om miljøbeskyttelse. Hvis ombygninger, herunder tilbygninger, udføres på baggrund af en tilladelse eller godkendelse, vil der være tale om en større ombygning. I andre situationer vil det blive tillagt vægt, om alle dyr i forbindelse med et byggeri naturligt vil skulle tages ud af en bygning eller den del af en bygning, der udgøres af f.eks. løbe- og kontrolafdelingen, og derpå genindsættes ved byggeriets afslutning. I sådanne tilfælde vil der også være tale om en større ombygning, og byggeriet vil derfor være omfattet af kravene om løsdrift i løbe- og kontrolafdelingen.

Krav til pasning

Personale, tilsyn og håndtering af dyr
Ikrafttrædelse KO
Nye stalde Alle stalde  
Dyr er levende væsner og skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt men og væsentlig ulempe [1]. x Nej
Enhver der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes, og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer [1]. x Nr. 3.8
Alle svin skal tilses mindst én gang dagligt af den ansvarlige for dyreholdet. Der skal være fri adgang til inspektion af hvert enkelt svin [2]. x Nr. 3.2
Enhver, der erhvervsmæssigt holder dyr, skal sørge for, at dyreholdet tilses af en dyrlæge mindst én gang årligt [1]. x Nej
Landbrugsdyr skal passes af et tilstrækkeligt antal personer, der har de relevante faglige færdigheder og kvalifikationer og den relevante faglige viden, således at dyrene kan passes velfærdsmæssigt forsvarligt [4]. x Nr.3.1
Svineproducenter, der beskæftiger eller ansætter personer til pasning af svin, skal sikre sig, at disse personer har modtaget instruktion og vejledning om lovgivningen om beskyttelse af svin [2]. x Nej
Der skal være passende fast eller mobil belysning af tilstrækkelig styrke til rådighed, så dyrene til enhver tid kan tilses nøje [4]. x Nr.3.2
Alle dyr, der synes at være syge eller tilskadekomne, skal omgående have en passende behandling. Hvis et dyr ikke kommer sig hurtigt af denne behandling, skal dyret enten aflives straks, eller også skal en dyrlæge konsulteres hurtigst. Om fornødent skal syge eller tilskadekomne dyr isoleres i et passende rum med tør og bekvem strøelse, når dette er hensigtsmæssigt [4].   Nr.3.2

Alle procedurer, der har til formål at foretage indgreb med andre end terapeutiske eller diagnostiske formål eller til identificering af svin og som resulterer i beskadigelse eller tab af en følsom del af kroppen eller ændring af knoglestrukturen, er forbudt [2], dog med undtagelse af;

 - Orners hjørnetænder på slibes (se afsnit om orner)

 - Pattegrises hjørnetænder må slibes

 - Halekupering og kasteration

 - Næseringning, kun med glat ring for at hindre svinet i at rode i jorden.

x Nr.3.41
Brug af instrumenter, der giver svin elektrisk stød, er forbudt [2].    x Nej
Når svin flyttes fra et staldsystem til et andet, skal det foregå under opsyn [2]. x Nej
Svin må opstaldes i udleveringsvogne i højst 2 timer [5]. x Nej

Sygestier
Ikrafttrædelse KO
Nye stalde Alle stalde  
Der skal være et tilstrækkeligt antal sygestier, således at der altid er mindst en sygesti klar til brug til svin, der er syge eller skadede.
Når en sygesti er fyldt op, skal producenten straks gøre mindst en yderligere sygesti klar til brug [2]
x Nej
Det samlede antal sygestier skal udgøre mindst 2,5 pct. af det samlede antal indendørs stipladser til løsgående drægtige søer [2].
Hvis søer og gylte holdes i sygesti, skal der være mindst 2,8 m2 frit tilgængeligt stiareal pr. dyr, dog skal der i den enkelte sti være mindst 3,5 m2 frit tilgængeligt stiareal. I sygestien må der anbringes op til tre dyr [2]. x Nej

Hvis smågrise, avls- og slagtesvin holdes i en sygesti, skal der være frit tilgængeligt stiareal på mindst [2]:

- 0,36 m2 pr. svin, der vejer 7 kg op til 15 kg, dog skal der i den enkelte sti være mindst 0,41 m2 frit tilgængeligt stiareal.

 - 0,58 m2 pr. svin, der vejer fra 15 kg op til 30 kg, dog skal der i den enkelte sti være mindst 0,69 m2 frit tilgængeligt stiareal.

 - 0,91 m2 pr. svin, der vejer fra 30 kg op til 60 kg, dog skal der i den enkelte sti være mindst 1,14 m2 frit tilgængeligt stiareal.

 - 1,29 m2 pr. svin, der vejer fra 60 kg op til 100 kg, dog skal der i den enkelte sti være mindst 1,70 m2 frit tilgængeligt stiareal.

 - 1,53 m2 pr. svin, der vejer fra 100 kg op til 130 kg, dog skal der i den enkelte sti være mindst 2,05 m2 frit tilgængeligt stiareal.

 - 1,69 m2 pr. svin, der vejer fra 130 kg op til 150 kg, dog skal der i den enkelte sti være mindst 2,28 m2 frit tilgængeligt stiareal.

x Nej
I sygestier skal der være afkølingsfaciliteter og varmekilde, således at dyrenes kropstemperatur kan reguleres [2]. x Nej
Sygestier skal være indrettet, så træk i sygestien undgås [2]. x Nej
I sygestier skal mindst 2/3 af det samlede minimumsareal være blødt underlag. Underlaget skal bestå af en gummimåtte eller strøelse i en tilstrækkelig mængde, så dyrene ikke er i direkte kontakt med gulvet [2]. x Nej
Aflivning
  Ikrafttrædelse KO
Nye stalde Alle stalde
Den, der vil aflive et dyr, skal sikre sig, at dyret aflives så hurtigt og smertefrit som muligt [1]. Dyret skal skånes for enhver undgålig smerte, psykisk belastning eller lidelse under aflivning og dermed forbundne aktiviteter [6].   x Nej 
Aflivning og dermed forbundne aktiviteter må kun udføres af personer med det fornødne kompetenceniveau og uden at forvolde dyrene undgålig smerte, angst og lidelse [7].   x Nej 
I svinebesætninger, som opretholder besøgsregler med karantænetider fra besøg i anden svinebesætning, skal den ansvarlige for svineholdet være i besiddelse af en boltpistol samt være instrueret i brugen. Ved aflivning af svin over 5 kg skal der anvendes en boltpistol, medmindre aflivning foretages af en dyrlæge, slagter, person med jagttegn eller andre personer, der har modtaget uddannelse i slagtning eller aflivning [4]. x Nej
Pattegrise op til 5 kg kan aflives med et hårdt og præcist slag i hovedet, der forårsager alvorlig ødelæggelse af hjernen [7]. (Dette udføres ved, at pattegrisens hoved og nakke slås så hårdt ned i gulvet, at dyret får kraniebrud og dør). x Nej
Metoder, der ikke medfører øjeblikkelig død (eks. brug af boltpistol), skal så hurtigt som muligt efterfølges af en procedure, der medfører døden, som f.eks. afblødning eller rygmarvsstødning [7] (Skydning med boltpistol er en bedøvelsesmetode - ikke en aflivningsmetode, og skal derfor altid efterfølges af en metode, der medfører død).
Dyret skal forblive bevidstløst og uden smerteopfattelse indtil sin død [7]. x Nej
Børn under 14 år må ikke udføre bedøvelse, aflivninger eller slagtninger [4]. x Nej
Søer og gylte må ikke aflives i den sidste tiendedel af drægtigheden [8]. (Inden for de sidste 11 dage af drægtigheden). Dette kan dog fraviges, hvis soen/gylten på grund af en sygdom eller tilskadekomst skal aflives straks [8]. x Nej

Avlsmetoder
Ikrafttrædelse KO
Nye stalde Alle stalde
Der må ikke anvendes naturlig eller kunstig avl eller avlsmetoder, der påfører eller kan påføre de berørte dyr smerte, skade, lidelse, angst, varigt mén eller væsentlig ulempe [4]. x Nr.3.9
Der må ikke holdes dyr til landbrugsformål, hvis det ikke ud fra dyrets genotype eller fænotype med rimelighed kan forventes, at det kan ske uden at skade dyrets sundhed eller velfærd [4]. x Nr.3.9

Registreringer 
Ikrafttrædelse KO
Nye stalde Alle stalde

Når den besætningsansvarlige anvender receptpligtige lægemidler, skal denne ved behandlingens indled-ning foretage læselige optegnelser over følgende:

1) dato for behandlingens indledning og afslutning,

2) hvilke og hvor mange dyr, der er behandlet (entydig identifikation eller, hvis dette ikke er muligt, antal, anslået vægt og stinummer eller staldafsnit eller tilsvarende opdeling),

3) årsag til behandlingen,

4) hvilket lægemiddel, der er anvendt, og

5) dosering af lægemidlet (anvendt mængde pr. indgift og antal behandlinger pr. dag), og hvordan dette er indgivet [10].

x Nr.2.24
Enhver, der holder dyr, skal føre optegnelser over al medicinsk behandling og over antallet af døde dyr, som måtte være konstateret i forbindelse med hvert enkelt tilsyn [4]. x Nr.3.3
Optegnelserne over døde dyr skal gemmes i mindst 3 år [4]. x Nr.3.3
Optegnelserne skal opbevares i besætningen i mindst 5 år efter indledning af behandlingen. Optegnelserne skal opbevares samlet, overskueligt og i datoorden og på forlangende forevises for eller udleveres til kontrolmyndigheden [10]. x Nr.2.24

Vand og foder
Ikrafttrædelse KO
Nye stalde Alle stalde
Alle svin skal fodres mindst én gang dagligt. Hvis svinene opdrættes flokvis og ikke fodres efter ædelyst eller ved hjælp af automatisk fodringssystem, der fodrer dyrene individuelt (fx ESF til søer/gylte), skal hvert dyr have adgang til foder på samme tid som de andre i flokken [2]. x Nr.3.39
Svin på over to uger gamle skal have permanent adgang til frisk vand i tilstrækkelig mængde [2]. x Nr.3.40
Dyrene skal endvidere fodres ved hjælp af et system, der sikrer, at hvert dyr kan få tilstrækkeligt foder, også når der er konkurrenter til foderet til stede [2]. x Nr.3.31*)
Foderet skal desuden passe til svinenes alder, vægt, adfærdsmæssige og fysiologiske behov [5]. x Nr.3.8
Udstyr til fodring og vanding skal være udformet, fremstillet og installeret på en sådan måde, at der mindst mulig risiko for forurening af foder og vand og for skadelige virkninger af en eventuel indbyrdes rivalisering mellem dyrene [4]. x Nr.3.8
Foder og drikke må ikke indeholde stoffer, der kan forårsage lidelse eller skade [4]. x Nr.3.8
Et dyr må ikke indgives andre stoffer end de stoffer, der gives med tilladte terapeutiske eller forebyggende formål eller i tilladt zooteknisk behandlingsøjemed [4]. x Nr.3.8
*) Gælder kun søer og gylte i flok

Krav til stalde

Lys og støj 
Ikrafttrædelse KO
Nye stalde Alle stalde  
Der skal være passende fast eller mobil belysning af tilstrækkelig styrke til rådighed, så dyrene til enhver tid kan tilses nøje [4].   x Nr.3.2
Dyr, der holdes indendørs, må hverken holdes i permanent mørke eller være udsat for kunstigt lys uden passende afbrydelser. Hvis der ikke er tilstrækkeligt naturligt lys til at opfylde dyrenes adfærdsmæssige og fysiologiske behov, skal der være en passende kunstig belysning [4].   x Nr.3.5
I svinestalde skal der være en lysintensitet på mindst 40 lux i en periode på mindst 8 timer pr. dag [2].   x Nr.3.35
Svin skal holdes i en belysning, der følger en 24-timers rytme og har sammenhængende perioder på mindst 8 timer pr. dag med henholdsvis lys og mørke. Lyset skal have en lysintensitet på mindst 40 lux [8].   x Nej
 Vedvarende støj over 85 dB skal undgås [2].   x Nr.3.34 
 Konstant eller pludselig støj skal undgås [2].   x Nr.3.34
*) Gælder kun beskæftigelsesmateriale
Inventar og opstaldning
  Ikrafttrædelse KO
  Nye stalde Alle stalde  
Rum eller arealer, hvor dyr holdes, skal indrettes på en sådan måde, at dyrets behov tilgodeses. Det skal herunder sikres, at dyret har den fornødne bevægelsesfrihed også under optagelse af foder og drikke og ved hvile [1].   x Nr.3.4
 Dyret skal sikres mod vejr og vind i overensstemmelse med deres behov [1].   x Nr.3.4 
De materialer, der anvendes til opførelse af rum, hvor dyr holdes, navnlig til konstruktion af bokse og udstyr som dyrene kan komme i kontakt med, må ikke være skadelige for dyrene og skal kunne rengøres og desinficeres effektivt [4].   x Nr.3.5
Stalde, stier, inventar og redskaber til svin skal regelmæssigt rengøres og desinficeres for at forebygge til-stedeværelse af sygdomsbærende organismer [2].   x Nej
Gødning, urin og spildfoder skal fjernes så ofte som nødvendigt for at forhindre lugt og for at forhindre, at fluer, rotter, mus og andre skadedyr tiltrækkes [2].   x Nej
Rum og udstyr til fastgørelse af dyrene skal konstrueres og vedligeholdes på en sådan måde, at der ikke er skarpe kanter eller fremspring, der kan påføre dyrene skade [1]. x Nr.3.5
Opbinding af svin er forbudt [2]. x Nr.3.28
Alle svin skal kunne rejse, lægge og hvile sig uden besvær [4]. x Nr.3.36
Stien, hvor dyret opstaldes, skal være udformet således, at hvert dyr let kan vende sig, hvis dette ikke er i modstrid med specifik veterinærlovgivning [2]. x Nr.3.33
Svin skal have adgang til et fysisk og temperaturmæssigt behageligt lejeareal, der er tilstrækkeligt drænet og rent, og som gør det muligt for alle dyrene at ligge ned samtidigt [2].   x Nr.3.36
Luftcirkulation, støvindhold, temperatur, relativ luftfugtighed og koncentration af gasarter skal holdes på et niveau, som ikke er skadeligt for dyrene [4].   x Nr.3.5
Hvis svinene er opstaldet flokvis, skal der træffes foranstaltninger til at forhindre slagsmål, der går ud over normal adfærd [2].   x Nej 
Svin, der udviser vedholdende aggressivitet over for andre dyr, eller som er ofre for denne aggressivitet, skal midlertidigt isoleres eller holdes på afstand af flokken [2].   x Nr.3.33 
Svin, som skal holdes i flok, men som er syge eller skadede, kan opstaldes midlertidigt i sygestier, herunder individuelle stier [2].   x Nej
Ethvert svin skal kunne se andre svin med undtagelse af svin, der holdes isoleret på grund af sygdom eller tilskadekomst. Undtaget kravet er drægtige søer og gylte i ugen før forventet faring. [2].   x Nr.3.36

Mekanisk udstyr 
  Ikrafttrædelse KO
  Nye stalde Alle stalde
Alt automatiseret eller mekanisk udstyr, der er af betydning for dyrenes sundhed og velfærd, skal efterses mindst én gang om dagen. Eventuelle konstaterede fejl skal udbedres straks, og hvis dette ikke lader sig gøre, skal der træffes passende foranstaltninger til at beskytte dyrenes sundhed og velfærd [4].   x Nr.3.7
Hvis dyrenes sundhed og velfærd afhænger af et mekanisk ventilationssystem, skal der være et passende reservesystem, der gør det muligt at sikre en udluftning, der er tilstrækkelig til at bevare dyrenes sundhed og velfærd, hvis systemet svigter [4].   x Nr.3.7
Der skal være et alarmsystem der alarmerer ved systemsvigt [4]. x Nr.3.7
Alarmsystemet skal testes regelmæssigt [4]. x Nr.3.7
Målrettet dyrevelfærdsrådgivning
Ikrafttrædelse KO
Nye stalde Alle stalde
Tidligere krav om egenkontrolprogram med dyrevelfærd er ophævet per 14. december 2016 [11]. (Vær opmærksom på nye krav om "egenkontrol", hvis du er registreret i DANISH). 14/12-16 -
Egenkontrolprogrammet erstatter den målrettede dyrevelfærdsindsats. Den målrettede dyrevelfærdsindsats er en overbygning på rådgivning om dyrevelfærd, der udføres af besætningsdyrlægen [11].   14/12-16  -

 Rådgivningen om dyrevelfærd skal inkludere [12];

 1. Gennemgang af relevante data for besætningen, herunder medicinforbrug, slagtefund og dødelighed.
 2. Vurdering af fejl og mangler af betydning for dyrevelfærden i besætningen, herunder dyrenes adfærdsmæssige behov, men særskilt fokus på fodring, klima, staldforhold og produktion.
 3. Gennemgang af besætningens aktuelle velfærdstilstand i alle staldafsnit, herunder velfærdstilstanden for evt. udegående svin.
 4. På baggrund af punkterne 1-3 identificeres i samarbejde med den besætningsansvarlige op til 3 indsatsområder for dyrevelfærd.
 5. Klinisk gennemgang af udvalgte velfærdsparametre inden for det/de identificerede indsatsområder.
 6. Udarbejdelse af en handlingsplan for hvert indsatsområde. Handlingsplanen skal beskrive de aftalte ændringer, og hvornår der forventes effekt af de beskrevne ændringer.
 7. Status på effekten af det allerede udarbejdede handlingsplaner og opdatering af disse handlingsplaner. Hvis en handlingsplan lukkes, opdateres denne med oplysninger om, hvorfor der ikke kan opnås yderligere effekt på indsatsområdet.
  14/12-16 Nej

Referencer

[1] Dyreværnsloven. Bekendtgørelse nr. 50 af 11. januar 2017.
[2] Bekendtgørelse om beskyttelse af svin. Bekendtgørelse nr. 17 af 7. januar 2016.
[3] Rådets direktiv 98/58/EF af 20. juli 1998 om beskyttelse af dyr, der holdes til landbrugsformål, bilagets punkt 2-4.
[4] Bekendtgørelse om mindstekrav til beskyttelse af landbrugsdyr. Bekendtgørelse nr. 707 af 18. juli 2000.
[5] Bekendtgørelse af lov om indendørs hold af smågrise, avls- og slagtesvin. Bekendtgørelse nr. 56 af 11. januar 2017.
[6] Bekendtgørelse om slagtning og aflivning af dyr. Bekendtgørelse nr. 135 af 14. februar 2014.
[7] RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1099/2009 af 24. september 2009 om beskyttelse af dyr på aflivningstidspunktet. 
[8] Bekendtgørelse af lov om forbud mod slagtning og aflivning af drægtige produktionsdyr og heste i den sidste tiendedel af drægtighedsperioden. Bekendtgørelse nr. 258 af 8. marts 2013.
[9] Bekendtgørelse af lov om indendørs hold af gylte, goldsøer og drægtige søer. LBK nr. 49 af 11. januar 2017.
[10] Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr samt offentlig kontrol og fødevarevirksomhederes egenkontrol med restkoncentrationer. Bekendtgørelse nr. 1532 af 12. december 2016.
[11] Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om egenkontrol med dyrevelfærd og bekendtgørelse om smittebeskyttelse i besætninger med kvæg og svin. Bekendtgørelse nr. 1535 af 12. december 2016.
[12] Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningssamtaler for svinebesætninger. Bekendtgørelse nr. 1536 af 12. december 2016.