15. december 2022

Hyppig udslusning og kommende bekendtgørelse

Med hyppig gylleudslusning mindskes metandannelsen i din griseproduktion. Læs her, hvordan det virker, hvad der på sigt kan gøre tiltaget endnu mere effektivt, samt hvad den nye bekendtgørelse sandsynligvis kan komme til at betyde for din griseproduktion.

På nuværende tidspunkt står det danske landbrug for 25 pct. af Danmarks samlede klimagasudledning. De væsentligste klimagasser fra husdyrproduktionen udover CO2 er metan og lattergas. 

Omkring 2,5 pct. af Danmarks samlede klimagasudledning stammer fra metanudledningen fra grisestalde. Cirka 77 pct. af dette metan dannes i gyllen, og de sidste 23 pct. af metanen dannes via forgæring i tyktarmen hos grisene. Men hvordan kan du arbejde med at mindske metanudledningen, når vi udelukkende ser på den del af metanen, der stammer fra gyllen?

Hyppigere håndtering af gylle – en del af løsningen

Det er bakterier i gyllen, som omdanner kulstof til metan. Disse bakterier trives godt ved en temperatur mellem 20 og 40 °C. Når bakterierne befinder i dette temperaturleje, giver det høj metandannelse, og jo længere tid gyllen befinder sig i dette temperaturinterval, jo mere kulstof omdannes til metan. 

Ved traditionel gyllehåndtering udsluses gylle hver 4-5 uge. Det vil sige, at gyllen opholder sig i stalden i mange dage ved en temperatur på 18-20 °C, hvilket giver gode vækstbetingelser for de metanproducerende bakterier. Det er netop denne lange periode, som hyppig gylleudslusning gør op med.  

Den nye bekendtgørelse

Bekendtgørelsen, der forventes at træde i kraft fra 1. januar 2023, ændrer praksis for gyllehåndteringen. Kravene kommer sandsynligvis til at betyde, at: 

  • Der skal foretages udslusning mindst hver 7. dag fra alle slagtegrisestalde – udslusningen skal dokumenteres med en logbog.
  • Nye stalde som får meddelt en miljøgodkendelse efter 1. januar 2023 skal praktisere udslusning mindst hver 7. dag, og i større stalde skal forventes krav om automatisk udslusning med logningssystem. Det gælder også i drægtigheds-, fare-, og smågrisestalde. Der forventes regler for, i hvilke perioder en udslusning kan undtages som følge af en relativ lille gylleproduktion. Det gælder særligt i farestalde og smågrisestalde. 
  • Kontrol af den hyppige udslusning vil ligge i kommunalt regi.

Med denne praksis ser det ud til, at tabet af metan i stalden reduceres med op til 45 pct. Men de 45 pct. er ikke den endelige reduktion. Gyllen, der skubbes ud i gødningslageret, har nemlig en relativt højere udledning af metan i gylletanken end normalt. Derfor vurderes det, at det samlede tab af metan i stald og gylletank bliver reduceret med cirka 16 pct., når gyllen udsluses hver 7. dag. 

”Udslusning af gylle hver 7. dag er et skridt på vejen, men jeg vil mene, at vi kan gøre det endnu bedre, og derfor gennemføres der på nuværende tidspunkt en række forsøg og tests af metoder til, hvordan udledningen af metan kan reduceres i gylletanken. Målet er selvfølgelig gennem nye tekniske metoder at reducere metanen i gødningslagret for i sidste ende at opnå en højere samlet reduktion af metanudledningen end de føromtalte 16 pct., som stald og gødningslager udgør lige nu,” fortæller Bent Ib Hansen, chefkonsulent fra Landbrug & Fødevarer.

Så fra årsskiftet bør du være ekstra opmærksom på hyppig gylleudslusning, og hvordan du kan integrere det i din griseproduktion fremover, både hvad angår stalden og gyllelagret; og derudover kan du finde ud af, om det er muligt at få afhentet din gylle af det nærliggende biogasanlæg.