22. december 2022

Analyse af foderomkostninger for grise

Foderomkostningerne er den største enkeltstående post, når der produceres en gris. Derfor er det ifølge SEGES Innovation vigtigt at have fokus på foderomkostningerne og se på mulighederne for at optimere dem.

Foderomkostningerne er sammensat af flere forskellige faktorer, herunder foderpris, foderforbrug og fodersammensætning. Forskellene i omkostningerne er analyseret, hvis produktiviteten, målt i grise pr. årsso, er ens.

Priseffektens betydning for foderomkostningerne

Fodomkostningerne pr. årsso er som forventet stigende med antallet af producerede smågrise, og ses der på omkostningen pr. smågris er den faldende jo flere smågrise, der produceres pr. so. Der er stor spredning i bedrifterne, selv om de producerer det samme antal smågrise.

Det har ved hjælp af data fra Business Check 2021 fra SEGES Innovation været muligt at tage priseffekten i foderomkostningerne ud, det vil sige fodermidlerne er prissat ens for alle bedrifter. Det betyder en difference i foderomkostningerne pr. smågris på op til cirka +/- 10 kr. pr. smågris, svarende til cirka 10 % af foderomkostningen. For de fleste bedrifter er betydningen dog væsentligt mindre. Dette forklarer selvfølgelig noget af differencen i foderomkostningerne, men ikke det hele. 

På slagtegriseområdet er omkostningerne pr. kg analyseret ud fra en sammenligning af bedrifterne baseret på slagtevægten. Her er også differencer i foderomkostningerne, selv om grisene slagtes ved samme vægt. Ved at eliminere priseffekten på fodermidlerne kan det flytte op til +/- 20 øre pr. kg produceret grisekød, men hovedparten af bedrifterne ligger i intervallet +/- 5 øre pr. kg produceret grisekød. Det betyder, at priseffekten har en betydning, men ikke er altafgørende for de samlede foderomkostninger.

Omkostningerne for hjemmeblandere og indkøbere af færdigfoder

Det er desuden også blevet undersøgt, om der er en sammenhæng mellem lavere foderomkostninger hos hjemmeblandere og indkøbere af færdigfoder. Her er heller ikke en entydig sammenhæng mellem, at hjemmeblandere har lavere foderomkostninger end de bedrifter der indkøber færdigfoder. Det samme gør sig gældende for omkostningerne til energi- og vedligehold. Heller ikke her er der en entydig sammenhæng mellem lavere omkostninger til indkøbere af færdigfoder i forhold til hjemmeblandere.

Overordnet set er der stor forskel i foderomkostningerne bedrifterne i mellem, og dette kan der være mange grunde til. Priseffekten har en betydning, og for nogle bedrifter en stor betydning for de samlede foderomkostninger, men den udgør ikke hele forskellen mellem bedrifterne. Derfor er det vigtigt at se på flere aspekter i sammensætningen af foderomkostningerne, hvor priserne er et af dem.