Opdateret/Gennemlæst 18. august 2011

Gasser

De væsentligste gasser i staldrummet er ammoniak og kuldioxid samt svovlbrinte.

Luftkvaliteten i stalden er i høj grad bestemt af koncentrationen af de gasser, som tilføres til staldrummet.

Kuldioxid er den gas der tilføres i størst mængde efterfulgt af ammoniak. Derudover vil der kunne isoleres mere end 200 forskellige gasser i svinestalde, hvoraf mange er væsentlige komponenter i staldlugt.

InfoSvin/6887.tif
Figur 1. Ammoniakmåling med en
sporgaspumpe
(foto: Poul Pedersen, billede nr. 6887)
De væsentligste gasser i staldrummet er ammoniak og kuldioxid samt svovlbrinte, der kan optræde i relative høje koncentrationer under udslusning af gylle.
 
Gasserne frigives fra flere kilder

Kuldioxid stammer fra stofskiftet og udskilles via lungerne.

Fra gødning og urin fordamper der en række gasser, herunder især ammoniak.

De fleste gasser er en del af den typiske "griselugt", der kendetegnes ved mere end 100 forskellige gasser.

Koncentrationen af gasser bør generelt være så lav som muligt.

Af hensyn til dyrenes og de mennesker der arbejder i staldene, er der følgende grænseværdier.

Tabel 1. Græseværdi for forskellige gasser

Gas Grænseværdi - koncentration, ppm

Kuldioxid, CO2

5.000

Ammoniak, NH3

25

Svovlbrinte, H2S

10

Kulmonooxid, CO

10

Ved udslusning af gylle frigives der relativt meget svovlbrinte. Der kan derfor i kortvarende perioder tillades en koncentration på 5 ppm[1].

Kulmonooxid dannes kun ved uren forbrænding i staldrummet af gas, olie o. lign, dvs. en forbrænding med utilstrækkelig ilttilførsel.

Kontrol

Koncentrationen af gasser kan måles via sporgasrør, der indeholder korn med en kemisk forbindelse, der reagerer med gassen og skifter farve. Herved er det muligt at aflæse koncentrationen. Nogle rør skal der ved hjælp af en pumpe trækkes en afmålt luftmængde gennem røret, mens gassen i andre rør skal trænge frem ved diffusion, dvs. en langsom transport af gassen drevet af koncentrationsforskelle. De almindeligste rørtyper er af fabrikatet Dräger, Gastec og Kitagawa.

Luftudskiftningen, der i overvejende grad styres af temperaturforskellen mellem inde og ude, er den faktor, der øver størst indflydelse på koncentrationen af gasser i staldrummet.

Idet ventilationsgraden varierer fra 5-10 procent af maksimum i vinterperioden og til maksimum i sommerperioden, er der meget stor forskel i koncentration både i løbet af dagen og hen over året.

Høj ammoniakkoncentration

En høj koncentration af ammoniak kan skyldes flere forhold. Løsning af problemet afhænger af årsagen [2].

Gylleventilation

Kontroller ventilationsanlægget, rekvirer evt. en klimaundersøgelse [3].

InfoSvin/6877.tif
Figur 2. Dårligt samspil mellem luftindtag og bygningsudformning kan resultere i gylleventilation og høje koncentrationer af ammoniak (tegning: Nils Krog, billede nr. 6877)
Svineri i stien

Grisene skal inddele stien korrekt i gøde- og lejeareal. Gennemgå staldindretning og kontroller ventilationsanlægget.

Manglende flydelag

Etabler flydelag, fx ved at tildele grisene en smule halm.

Høj staldtemperatur

Sænk staldtemperaturen, og etablere eventuelt to-klima.

Dårlig isoleringsgrad

Efterisolér bygningen.

Ingen varmetilførsel

Opvarmning af den indtagne luft, fx varmerør under luftindtaget, forvarmning af den indtagne luft i forgang eller via varmeveksler.

InfoSvin/6891.tif
Figur 3. Luftkvaliteten forringes, hvis en varmeoptager køler på staldluften (tegning: Nils Krog, billede nr. 6891)
InfoSvin/6890.tif
Figur 4. Varmeoptager til varmepumpe må kun køle på afgangsluften (tegning: Nils Krog, billede nr. 6890)
Varmeoptager til varmepumpe

Varmeoptageren må ikke køle på staldrummet (figur 3), men derimod kun på afkastningsluften (figur 4).

Fordampning af vand

     a.  Stalden skal tørres fuldstændig efter vask
     b.  Undgå vandspild fra vandforsyning og krybbe
     c.  Korrekt hældning på fast gulv mod gødningsområde
     d.  Udbedring af skader på fast gulv, eventuelt nyt vandtæt slidlag

Belægningsgrad

Tilstræb korrekt belægningsgrad. Undgå perioder med meget lav belægningsgrad, fx ved indsættelse af grise eller tømning af en stald for grise.

Fodersammensætning

Reducér indholdet af råprotein i foderet, fx ved brug af syntetiske aminosyrer.

Svovlbrinteforgiftning

En koncentration af svovlbrinte på 600-700 ppm kan medføre bevidstløshed og død efter 2-15 minutter. Ved gylleanlæg, der ikke er lavet forskriftsmæssigt (jf. gødningshåndtering), kan der forekomme svovlbrinte i dødelig koncentration. De størst faremomenter er omrøring/bagskylning inde i stalden og manglende vandlås i fortanken og mellem staldafsnit.

Dårlige sundheds- og produktionsresultater

En dårlig luftkvalitet kan - i besætninger med lungesygeproblemer - medføre lavere produktivitet.

Luftkvaliteten kan forbedres ved at:

 • tilføre varme
 • efterisolere bygningen, hvis den er dårligt isoleret
 • sænke staldtemperaturen
 • undgå luftbevægelser hen over gødnings-/gylleoverflader - kontrol af ventilationsanlæg
 • undgå svineri - kontrol af staldindretning og ventilationsanlæg

Hvis der ønskes en kontrol af ventilationsanlægget, kontakt da den lokale konsulent eller bestil en "klimaundersøgelse" fra Den rullende afprøvning, Landsudvalget for Svin [3].

Andre forhold vedrørende staldklima:

 • Staldklima generelt
 • Staldtemperatur
 • Luftfugtighed
 • Lufthastighed
 • Ventilationskapacitet
 • Gasser
 • Støv
 • Fejlfinding i ventilationsanlæg

[1]

Report of working group on climatization of animal houses. CIGR 1984

[2]

Svane, Morten et al. (1995). Checkliste 900 g daglig tilvækst. Landsudvalget for Svin.

[3]

Bestil en Klima- og miljøundersøgelse -  klik her.