22. november 2011

Varmeforbrug

Vejledende tal for det typiske energiforbrug til varme i nye velisolerede svinestalde kan bruges til f.eks. benchmarking af varmeforbrug og til dimensionering af gyllekølingsanlæg.

Varmetilførsel skal sikre grisene et tilpas nærmiljø og en acceptabel luftkvalitet. Varme skal fordeles og styres korrekt, men den skal heller ikke være større end højest nødvendig, da varme er en betydelig omkostning i svineproduktionen.

En benchmarking af varmeforbruget kan laves ud fra en vejledende oversigt over energiforbrug til varme. I Tabel 1 og 2 er der beregnet det forbrug af varme man kan forvente i nye velisolerede svinestalde. Disse vejledende tal for varmeforbrug kan bruges til at vurdere, om man har et fornuftigt energiforbrug til varme i sin svineproduktion samt også i forbindelse med dimensionering af gyllekølingsanlæg.

Tabel 1. Beregnet varmeforbrug i drægtigheds- og farestalde

Staldtype Almindelig luftkvalitet God luftkvalitet
kWh pr. årsso kWh pr. årsso
Drægtighedsstald
Delvist fast gulv, let strøet lejeareal 24 78
Delvist fast gulv, tykt lag strøelse i lejeareal 2 19
Farestald
Delvist fast gulv 1351) 1381)
Fuldspaltegulv 1611) 2121)
1) Hovedparten af varmeforbruget skyldes konstant varmeafgivelse fra gulvvarme i pattegrisehule.

Tabel 2. Beregnet varmeforbrug i smågrise- og slagtesvinestalde

Staldtype Almindelig luftkvalitet God luftkvalitet
kWh pr. produceret gris kWh pr. produceret gris
Smågrise
Delvist fast gulv med toklima 2,9 6,0
Drænet gulv/fuldspaltegulv 14,1 20,9
Slagtesvin
Delvist fast gulv, tørfoder 0,6 2,2
Delvist fast gulv, vådfoder 1,8 6,6
Drænet gulv/fuldspaltegulv, tørfoder 2,2 8,1
Drænet gulv/fuldspaltegulv, vådfoder 7,1 18,4

Tabellerne skal bruges på følgende måde: Som udgangspunkt skal man sammenligne sit varmeforbrug med tallene i kolonnen med ”Almindelig luftkvalitet”, der beregnet under den forudsætning, at man ønsker en relativ luftfugtighed, så summen af staldtemperatur og den relative luftfugtighed giver 90.

Hvis man eksempelvis har 1000 årssøer med delvist fast gulv og let strøet lejeareal i drægtighedsstalden og delvist fast gulv i farestalden samt årligt producerer 30.000 smågrise i toklimastalde med delvist fast gulv, så kan man forvente et varmeforbrug på 1000 x 24 kWh + 1000 *135 kWh + 30.000 x 2,9 = 246.000 kWh.

Det kan anbefales, at man løbende kontrollerer sit varmeforbrug ved på centrale steder i varmesystemet at installere energimålere. Som minimum skal man kende varmeforbruget til hele staldanlægget, men man bør også kende forbruget særskilt for drægtige og diegivende søer samt smågrise og slagtesvin. Hvis man anvender olie, kan man alternativt registrere olieforbruget. En virkningsgrad på oliefyret på 85 % vil give 8,5 kWh varme pr. liter olie.

Hvis man ønsker en ekstra god luftkvalitet (sum staldtemperatur og luftfugtighed er lig 85) kan man sammenligne med kolonnen ”God luftkvalitet”, men som det også fremgår, så stiger varmeforbruget markant.