Opdateret/Gennemlæst 27. juni 2024

Danish Produktstandard

DANISH Produktstandard er danske svineproducenters kvalitetsprogram, der skal sikre og dokumentere, at danske grisebesætninger lever op til dansk lovgivning og branchekrav.

DANISH Produktstandard er opbygget på en enkel og gennemskuelig måde, hvor kravpunkterne er inddelt efter administrative krav og krav relateret direkte til produktionen. De tilhørende bilag er udelukkende vejledende og ikke en del af den akkrediterede standard.

Produktstandarden for DANISH version 3.0 juli 2023 er gældende fra 1. juli 2023. Certifikater, der er udstedt før denne version, er gældende indtil certifikatets udløb.

Produktstandarden for DANISH version 4.0 - juli 2024 er gældende fra 1. juli 2024. Certifikater, der er udstedt før denne version, er gældende indtil certifikatets udløb.

Følgende knytter sig til DANISH Produktstandard version 4.0 Juli 2024. DANISH Produktstandard version 3. juli 2023 kan findes i mappen ”Tidligere produktstandarder

De tilhørende bilag går mere i dybden med specifikke emner.

Nedenstående bilag knytter sig til DANISH Produktstandarden version

Øvrige vejledninger og oversigter

Er du griseproducent og ønsker at være tilmeldt DANISH Produktstandard, skal du tilmelde dig hos DNV. Det er DNV, der står for kontrollen ude i besætningerne.

Er du allerede certificeret svineproducent, skal du også tilmelde dig hos DNV.

DANISH Produktstandard version 3.0

Produktstandarden for DANISH version 3.0 er glædende fra 1. juli 2023. Certifikater, der er udstedt før denne version, er gældende indtil certifikatets udløb. 

DANISH Produktstandard version 3.0 omfatter:

 • DANISH Produktstandard hoveddokument (Juli 2023)

Nedenstående bilag knytter sig til DANISH Produktstandarden version 3.0 2022:

 • Bilag 2: Vejledning til rådgivningsbesøg
 • Bilag 3: Sanktionsvejledning
 • Bilag 4: Kravpunkter udenfor akkreditering
 • Bilag 5: Add-on
 • Bilag 6: Egenkontrolprogram
 • Bilag 7: Krav med differentiering i sanktion

Øvrige vejledninger og oversigter

 • Annex til DANISH Produktstandard
 • Branchekode for god produktionspraksis

DANISH Produktstandard version 1.04 

Produktstandarden for DANISH version 1.04 er gældende fra 1. juli 2020. Certifikater, der er udstedt før denne version, er gældende indtil certifikatets udløb. 

DANISH Produktstandard version 1.04 omfatter:

 • DANISH Produktstandard hoveddokument (Standard, 1.04 Juli 2020)

Nedenstående bilag knytter sig til DANISH Produktstandarden version 1.04 2020:

 • Bilag 1 Generelle regler og krav (1.03 Januar 2020)
 • Bilag 2 Lovgivning (1.02 Juli 2020)
 • Bilag 3 Branchekrav (1.05 Juli 2020) 
 • Bilag 4 Transport (1.01 Januar 2019)

Øvrige vejledninger og oversigter:

 • Egenkontrol
 • Branchekode for god produktionspraksis
 • Tillæg Add on
 • Rettelsesblad

Kontrollørerne, der foretager kontrollen i svinestaldene, planlægger besøgene efter SPF-systemets besøgsplanlægger på SPF-Sund.

Vi har samlet seks gode råd, som du kan bruge som en checkliste, så du og besætningen er forberedte på et DANISH-besøg.

6 gode råd til et vellykket DANISH-besøg

 1. Få styr på medicinregistreringen 
 2. Hav fokus på korrekt halekupering
 3. Sygestier skal indrettes korrekt
 4. Test dit alarmanlæg
 5. Beskæftigelses- og rodemateriale gælder for alle dyr
 6. Check at oplysningerne i CHR-registeret er korrekte

Hent tjekliste med 6 gode råd

Hvis du har styr på disse 6 punkter er der store chancer for at du kan få godkendt din besætning ved første besøg.

Indrag alle i dyrevelfærd - men udpeg en ansvarlig

Det er en klar fordel at udpege én person i besætningen, som har det overordnede ansvar for, at samtlige staldafsnit rutinemæssigt bliver gået igennem for at sikre, at dyrevelfærden er i orden ved alle grisene, og at lovgivningen opfyldes.

En løsning kan være at lave en oversigt over vigtige punkter, som den ansvarlige person kan bruge som checkliste ved en staldgennemgang en gang om ugen.

Det er også vigtigt at inddrage alle medarbejdere i arbejdet med at sikre dyrevelfærden, så alle i besætningen ved, hvor der skal sættes ind fremover.

Besøg ved produktion af UK-grise

Vedrørende DANISH-besøg ved produktion af UK-grise, så henviser vi til, at du kontakter dit slagteri for relevante dokumenter.

Klager over kontrolbesøg

Hvis du ønsker at klage over et kontrolbesøg, har DNV en etableret og dokumenteret proces for at sikre, at klager og appeller fra interessenter håndteres rettidigt og struktureret. 

Opdateret/Gennemlæst 24. juni 2024

Der findes en aftale mellem L&F og tyske QS Qualität und Sicherheit GmbH (QS) vedr. kontrol af foder. QS stiller samme krav til den danske svinebranche, som de gør til øvrige svineproducerende lande, der leverer levende grise og/eller svinekød til det tyske marked.

I aftalen stiller QS krav om, at alt foder, der leveres til DANISH-godkendte besætninger, skal være certificeret.


Definitionen på foder er i denne forbindelse:

Ved foder forstås råvarer, færdigfoder, tilskudsfoder og tilsætningsstoffer. Kravet er gældende for alle, der producerer og/eller sælger foder.


Kom på positivlisten

Alle fodervirksomheder, uanset om de allerede er certificerede efter den ene eller anden af de to modeller, skal udfylde og returnere en tiltrædelseserklæring, inden de kommer på positivlisten.

DOWNLOAD: Tiltrædelseserklæring

Ved DANISH-besøg kontrolleres det, om foderleverandører til DANISH-godkendte besætninger er opført på positivlisten, så få allerede nu udfyldt og indsendt erklæringen til foder@lf.dk.

Positivliste - oversigt over godkendte leverandører af foder

Listen opdateres løbende med godkendte leverandører. Kontakt evt. din foderleverandør, hvis de ikke fremgår af listen.

DOWNLOAD: Foder-positivliste

Svineproducenter

Hvis du køber færdigfoder eller er hjemmeblander, skal du sikre dig, at alt foder (se definitionen ovenfor) er købt fra en leverandør på positivlisten. Eneste undtagelse er, såfremt at flere besætningsejere eller flere af en besætningsejers ejendomme går sammen om, at producere deres eget foder. I sådanne tilfælde skal samarbejdet være kontraktlig fastsat, det skal være specificeret i en kontrakt hvilke parter der producere foderet, samt det skal sikres, at der ikke sælges til 3. part. Yderligere er man undtaget fra certificering såfremt der udelukkende indkøbes korn af egen avl direkte fra anden besætningsejer. 

Ved DANISH-Besøg vil det blive kontrolleret, om det indkøbte foder er købt hos en leverandør, der fremgår af positivlisten.

Certificering af fodervirksomheder

Certificering kan være en af følgende to måder:


Vigtige dokumenter

Ved certificering model 2 bør du læse disse dokumenter:

Plus tjeklisten og Bilag 1 er revideret primo 2022 med implementering senest 1. juli 2022, eller derefter i forbindelse med udløb af gældende certifikat.
Der er tale om en fuld revision af begge dokumenter.


Model 2 er en specialaftale, der er knyttet til aftalen mellem L&F og QS og således direkte ophængt på DANISH Produktstandard. Denne model er forhandlet på plads mellem QS, DAKOFO og L&F.

De fleste certificeringsfirmaer er behjælpelige med vejledning omkring certificeringsprocessen, og der findes rådgivere, som kan hjælpe med implementering af kvalitetsstyringssystemer.

Foderproducenter og – leverandører, der ikke allerede lever op til en af de to modeller, skal lade sig certificere efter enten den ene eller den anden af de to ovenstående modeller for at de fortsat kan producere og/eller sælge foder til danske svineproducenter i DANISH-ordningen.

Opdateret/Gennemlæst 23. maj 2023

Ansvarlig soja i DANISH-godkendte besætninger

Dansk Landbrug støtter FEFAC - den europæiske foderbranches arbejde med at styrke rammerne for ansvarlig soja. Derfor er FEFACs Soy Sourcing Guidelines også referencerammen for indkøb af ansvarlig soja. Således har dansk landbrug lavet en aftale om, at alt soja i 2025 skal være ansvarlig produceret.

Griseproducentens ansvar

Kontrolordningen med indkøb af ansvarlig soja er en del af DANISH Produktstandard.

Det er DANISH-godkendte griseproducenters ansvar at bestille foder, som overholder de krav, der er aftalt i landbruget. Dette gøres ved at vælge en foderstofleverandør, som lever op til kravene og som er anført på nedenstående positivliste.

Leverandørens ansvar

Virksomheder, der leverer soja, eller produkter indeholdende soja, skal dokumentere, at de efterlever aftalen og den implementeringsplan, der er i aftalen (minimumsandelen af ansvarlig soja). Implementeringsplanen er: 2021 = 20 %, 2022 = 40 %, 2023 = 60 %, 2024 = 80 % og 2025 = 100 %.

Dokumentationen er en underskrevet tiltrædelseserklæring, hvori virksomheden også forpligter sig til at indsende en årlig revisorerklæring, der redegør for massebalancen ift. indkøb og salg af ansvarlig soja. Denne massebalance skal følge implementeringsplanen i aftalen. Tiltrædelseserklæringen sendes til Landbrug & Fødevarer, der overfor DANISH-afdelingen kan dokumentere, at virksomhederne overholder aftalerne og kan anføres på Landbrug & Fødevarer positivliste for virksomheder, der efterlever aftalen om ansvarlig soja.

Mellemhandlerens ansvar

Som handelsvirksomhed, der sælger soja eller produkter indeholdende soja til danske griseproducenter, og som udelukkende køber soja fra virksomheder, der står anført på positivlisten, skal der udfyldes og indsendes en tro- og love-erklæring, før man kan komme på positivlisten.

POSITIVLISTEN

Oversigt over godkendte leverandører af soja

Listen opdateres løbende med godkendte leverandører. Kontakt evt. din foderleverandør, hvis de ikke fremgår af listen.

Kontrol

Ved DANISH-besøg vil der blive taget billeder af en eller flere indlægssedler fra produkter indeholdende soja. Efterfølgende kontrolleres af uvildig tredjepart, om fodervirksomheden er på positivlisten i forhold til aftalen om ansvarlig soja.

Virksomheder, der er på positivlisten, skal årligt indsende en revisorerklæring, der redegør for massebalancen i forhold til indkøb og salg af ansvarlig soja. Denne massebalance skal som minimum følge implementeringsplanen i aftalen. Lever man op til aftalen, forbliver virksomheden på positivlisten. Hvis ikke man lever op til aftalen, vil virksomheden blive fjernet fra positivlisten, og DANISH-godkendte griseproducenter må ikke længere købe soja eller foder indeholdende soja fra den pågældende virksomhed.

Opdateret/Gennemlæst 24. maj 2024

Kontrol med blodplasma er en kontrolordning, som Landbrug & Fødevarer har lavet. Den administreres af DANISH Produktstandard og følger i udgangspunktet EU’s regler for produktion og opbevaring af blodplasma, hvis overholdelse skal kunne dokumenteres

 • Varmebehandling ved en temperatur på mindst 80 °C i hele stoffet, og det tørrede blod og blodplasma indeholder højst 8 % vand med en vandaktivitet (Aw) på mindre end 0,60.
 • Opbevaring under tørre lagerbetingelser ved stuetemperatur i mindst 6 uger.
 • Eller behandling ved en alternativ forarbejdningsmetode, der er i overensstemmelse med gældende lovgivning, hvilket også skal kunne dokumenteres.

Sådan foregår det

Producenter af blodplasma og leverandører af produkter, der indeholder blodplasma, skal overholde og kunne dokumentere ovennævnte krav. Når de lever op til kravene, vil de blive opført på henholdsvis en liste for producenter af blodplasma og en liste for leverandører af produkter, der indeholder blodplasma.

Svineproducenter og foderstofleverandører kan derefter sikre, at det produkt, de indkøber, er behandlet i overensstemmelse med reglerne - og dermed vælge leverandører fra listerne.


DOWNLOAD: Tiltrædelseserklæring for leverandører

DOWNLOAD: Tiltrædelseserklæring for producenter


Kontrol

Når man som producent af blodplasma og leverandør af produkter, der indeholder blodplasma, har underskrevet en tiltrædelseserklæring, giver man samtidig et 3. partscertificeringsorgan lov til at kontrollere overholdelsen af de anførte krav.

DANISH-kontrollen vil også kontrollere, om hjemmeblandere, der indkøber produkter med blodplasma, har købt fra en leverandør på én af de to lister.

Godkendte leverandører

Du kan her se godkendte foderstof-leverandører af produkter, der indeholder blodplasma.

Navn Adresse Telefon Mail CVR
A-One Danmark ApS
Ågade 16, 7800 Skive 20858913
nette.andersen@a-one.nu  33390971
Agro Service Scandinavien ApS Lærkevænget 3, Grejs, 7100 Vejle 21193810 ej@agro-service.net 30489004
Agronord Amba Silstrupparken 2, 7700 Thisted 97931877 agro-nord@agro-nord.dk 11900771
Brdr. Ewers A/S Ellegårdvej 19, 6400 Sønderborg 74422975 ekspedition@brdr-ewers.dk 45484815
CR Foderservice Huggetvej 27, 5400 Bogense 60681275 nfr@cr-f.dk 33078366
Danish Agro Køgevej 55, 4653 Karise 40307085 chf@danishagro.dk 59789317
Dansk Vilomix A/S Sjellebrovej 10, 8544 Mørke 88875200 fodring@vilomix.dk 70649217
DanVit A/S Borumvej 51, 8381 Tilst 70701540 mail@danvit.dk 33053657
DLG Ballesvej 2, 7000 Fredericia 33683000 dlg@dlg.dk 24246930
Euroduna Technologies GmbH Schusterring 23, 25355 Barmstedt, DE +494123902326 juergen.drewes@euroduna.com DE217898354
H. Bröring GmbH & Co. KG Ladestrasse 2, 49414 Dinklage, DE +494443/970132 j.bjerg@broering.com DE117783923
Himmerlands Grovvarer A/S Hjortkjærsvej 10, 9600 Aars 98622266 tf@himmerlands-grovvarer.dk 29243387 
Hornsyld Købmandsgaard A/S Nørregade 28, 8783 Hornsyld 75683000 tsa@hk-hornsyld.dk 45520811
INVE Belgie NV Oeveestraat 7, B-9200 Baasrode, BE +3252331320 y.smet@invebelgie.be BE433580397
Mollerup Mølle A/S Møllevang 1, 7900 Nykøbing M 97744311 jorgen@mollerup.dk 51658817
Nutrax ApS Østre Allé 6, 9530 Støvring 86936911
info@nutrax.dk  66549615 
Nutrimin Bodalen 11, 8643 Ans By 87500840 info@nutrimin.dk 28513518
Vestjyllands Andel Vesterkær 16, 6950 Ringkøbing 97321011 vja@vja.dk 61729615
3S a/s Karetmagervej 9, 7000 Fredericia 76707980 pn@3s.dk 12101449
Provimi BV Veerlaan 17-23, 3008 AB Rotterdam, NL +314239500 info@provimi.nl NL002411702B01
Ralco Europe BV Saffierborch 4, 5241 Ln Rosmalen, NL +31859020980 odette@ralcoeurope.com NL82211003gB01
SCA Danmark, Filial af Provimi Limited, England C. F. Tietgensvej 7b, 6000 Kolding 87610727 vagn_lind@cargill.com 31883075
Vejrup Andel Roustvej 241, 6818 Årre 75190054 saas@vejrup-andel.dk 45231712
Vilofoss Ulsnæs 34, 6300 Gråsten 33685600 vilofoss@vilofoss.dk 82776214
Vestfyn Foder A/S Dyregårdsvej 12, 5591 Gelsted 40160412 foderfabrik@vestfynfoder.org  41696702 

Godkendte producenter

Du ser her godkendte producenter af produkter, der indeholder blodplasma.

Navn Adresse Telefon Mail CVR
Acontex Gmbh In der Mark 2,
33378 Rheda-Weidenbrück

info@acontex.com DE815113332 
APC Europe, S.A. Avd. San Julian 246-258, Pol.Ind.Conost,
08403 Granollers, Spanien
+34938615060 info@apc-europe.com ES A61332318
Badenhop Fleischwerke KG Röngtenstrasse 5, 27283 Verden +49423166421  carsten.freie@badenhop.de  DE116729954 
DAKA Denmark A/S Dakavej 10, 8723 Løsning +4579284048 rin@daka.dk 33776039
Veos NV Akkerstraat 4A, B8750 Zwevezelle, BE +3251613301 alg@veos.be BE0414304024
Veos Iberica S.L. Polígono industrial La Armentera, calle C, parcela 102-104, 22400, Huesca, Spanien
+34974051827  arent.arnout@veos.be
ESB67302695 
Sonac Bad Bramstedt GmbH Tegelbarg 19-21, 24576 Bad Bramstedt, DE +494192503164 r.scheunemann@sonac.de  
Sonac Burgum Damsingel 27-30, 9262 NB Sumar, NL +31499364586 pieter.ders@darlingii.com 59078561

Som en del af fødevarekædeoplysningerne skal det fra den 1. juni 2014  angives, om, ”I min besætning er svinene holdt under kontrollerede opstaldningsforhold" i forbindelse med levering af svin til slagterierne. Slagterierne skal bruge oplysningerne til at beslutte, hvordan svinene skal kontrolleres ved den offentlige kødkontrol, dvs. om kontrollen skal være traditionel udført med indsnit i organer, eller om kontrollen skal være udført som en forenklet visuel inspektion, samt om der skal udtages prøver til kontrol for trikiner.

Brug tabellen som hjælp til at beslutte, om din besætning skal registreres som  I min besætning er svinene holdt under kontrollerede opstaldningsforhold” eller ikke.

Staldtype Kontrollerede opstaldningsforhold siden fravænning Ikke kontrollerede opstaldningsforhold siden fravænning
Stalde, hvor grisene har fri adgang til udendørsareal (fx stalde, hvor der er et udeareal til grisene i tilknytning til stalden )

X
Verandastalde
X
Gardinstalde uden net
X
Stalde med permanent eller periodevis åbentstående vinduer og døre mod det fri uden beskyttelse af net (fx stalde med åbne vinduer i sommerperioden for at sikre tilstrækkelig ventilation)
X
Stalde med permanent eller periodevis åbentstående vinduer og døre mod det fri med beskyttelse af net (Maskestørrelse på maksimalt 1” x 1” (tomme) svarende til 25 mm x 25 mm)
X
Gardinstalde med net X
Vinduer og døre/porte mod det fri som er åbentstående som led i en igangværende proces (fx udmugning eller flytning af dyr)
X
Andre stalde X

Som en del af DANISH-kontrollen vil det blive kontrolleret, om din besætning er korrekt registeret. 

Indberet dine oplysninger

Du kan indberette oplysningen om din besætning via

Fødevarestyrelsens hjemmeside