29. juni 2023

Ny version af DANISH Produktstandard

Fra 1. juli 2023 træder en ny version af DANISH Produktstandard i kraft. En bredt sammensat arbejdsgruppe fra branchen har blandt andet besluttet, at der skal være en mere tydelig opdeling mellem administrative fejl og produktions-relaterede fejl.

”DANISH Produktstandard skal sikre markedsadgang og dokumentere, at vi lever op til lovgivningen og branchekravene,” siger griseproducent Allan V. Pedersen. Han er næstformand i Sektorbestyrelsen for Landbrug & Fødevarer Sektor for Gris og blev udpeget som formand for arbejdsgruppen, der i marts 2022 blev nedsat af styregruppen bag DANISH Transport- og Produktstandard.

Minimale ændringer

Med udgangspunkt i det eksisterende set up for DANISH Produktstandard er den overordnede og tekniske opbygning blevet evalueret med henblik på, om ordningen i tilstrækkelig grad bidrager til, at sektoren kan dokumentere regelefterlevelse, et bedre omdømme for branchen samt et styrket og troværdigt DANISH koncept. 

Efter evalueringen af DANISH-ordningen bliver der ikke store ændringer at mærke for den enkelte griseproducent.

”Ændringerne ligger i måden, hvorpå der følges op på eventuelle afvigelser, og vi får en mere tydelig opdeling mellem de administrative- og produktions-relaterede kravpunkter, hvor de administrative krav ofte kan dokumenteres ved hjælp af DANISH Boksen,” siger chefkonsulent Niels-Peder Nielsen, Landbrug & Fødevarer Sektor for Gris, der har ledet arbejdet.

”Hvis man har afvigelser, kan der som noget nyt følges op med hurtige fokuserede genbesøg, også kaldet spot-audits, der kun fokuserer på det område, man havde en afvigelse inden for. Man kan også få stillet krav om rådgivningsbesøg. Det udløses, hvis man har gentagne afvigelser inden for områder, der har et særligt fokus, f.eks. dyrevelfærd,” siger Niels-Peder Nielsen. 

Bredt sammensat gruppe

Det var styregruppens ønske, at det færdige arbejde kan godkendes af hele branchen og værdikæden. Derfor blev arbejdsgruppen sammensat af repræsentanter fra slagterierne og fra bestyrelserne for Danske Svineslagterier, Landsforeningen Danske Svineproducenter og Landbrug & Fødevarer Sektor for Gris.

Enighed bag indstilling

Efter en række møder i 2022 kunne styregruppen bag DANISH-ordningen og bestyrelserne bag repræsentanterne i arbejdsgruppen nikke til en indstilling fra en enig arbejdsgruppe.

”Det var vigtigt for mig at bidrage med min og Landsforeningens holdninger i arbejdet med ny DANISH. Selvom vi har set forskelligt på mange ting, er jeg tilfreds med, at vi er landet et sted, hvor vi alle kan se os selv,” siger Jeppe Bloch Nielsen, Formand for Landsforeningen Danske Svineproducenter.

Den nye ordning er netop godkendt af DANAK, der er det nationale akkrediteringsorgan i Danmark. DNV, der står for DANISH-certificeringen, tager den nye ordning i brug fra 1. juli 2023.