24. juni 2020

Landsgennemsnittet for  produktivitet 2019

Tal fra 2019 viser, at slagtesvineproducenterne er blevet mere produktive og endnu en gang forbedrer foderudnyttelsen – til gavn for økonomien og klimaaftrykket. Desværre er dødeligheden for søer og pattegrise steget. Landsgennemsnittet for 2019 er nu tilgængeligt. Læs mere om udviklingen nedenfor.

Landsgennemsnittet for produktiviteten i 2019 er netop udgivet. Produktivitetsdata er indsamlet fra danske besætninger, der anvendte AgroVision eller Cloudfarms.

Tallene viser, at produktiviteten for slagtesvin er steget i 2019. Det ses blandt andet på den daglige til-vækst, der er steget med 16 gram per dag i forhold til året før. 

Slagtesvineproducenterne har også præsteret at forbedre foderudnyttelsen. De seneste ti år er foderforbruget per kilo tilvækst faldet med 0,18 enheder til 2,60 FEsv. Den bedre foderudnyttelse er godt nyt for både klimaet og økonomien.

- Kurven for foderudnyttelse har kun været nedadgående de seneste ti år, hvilket tyder på, at klima-dagsordenen for alvor er rykket ind på staldgangene. Samtidig fik vi skabt bedre grobund for slag-tesvineproducenterne ved hjælp af blandt andet avlsprogrammet – hvilket også kan mærkes på svineproducenternes bundlinje, lyder det fra Christian Fink Hansen, sektordirektør i SEGES Svineproduktion.

Øget kontrol af transportegnethed

Tallene for 2019 viser, at der i alle led af produktionskæden desværre ses en stigning i dødeligheden.

SEGES Svineproduktion peger blandt andet på Fødevarestyrelsens øgede kontrol og mange uklarheder i forbindelse med transportegnethed som en mulig årsag. Det kan have påvirket dødeligheden i 2019 for både pattegrise, som i alt er steget med 1,2 procentpoint, smågrise, som er steget med 0,4 procentpoint, søer, som er steget med 1,4 procentpoint ifølge tal fra DAKA, og slagtesvin, som er steget med 0,2 procentpoint i forhold til 2018.

- Som vi har beskrevet flere gange tidligere, er der en lang række producenter, der føler sig magtesløse, fordi reglerne for transportegnethed er uklare og svære at gennemskue. Derfor vil producenten oftere ty til aflivning, hvis der er tvivl om, hvorvidt myndighederne vil erklære en gris transportegnet, siger Christian Fink Hansen og tilføjer:

- Der er kommet større fokus på grise med blandt andet navlebrok og halebid i forbindelse med styrket kontrol af transportegnethed. Det er en medvirkende årsag til, at flere dyr aflives fremfor at få dem transporteret til slagteriet eller eksport. Vi ser det allerede i farestalden, når der er fremkomst af brok.

SEGES Svineproduktion vurderer ligeledes, at udbruddet af PRRS i 2019 har påvirket den stigende pattegrisedødelighed.

Kampagne skal knække kurven for sodødelighed

På baggrund af de seneste DAKA-tal fra 2019 ser vi en stigning på 1,4 procentpoint i antallet af søer, der er blevet afhentet af DAKA. Den samlede sodødelighed i 2019 ligger på 14 procent.

For at øge overlevelsen blandt søer har sektorbestyrelsen i Landbrug & Fødevarer Svineproduktion bedt SEGES Svineproduktion om at sætte gang i kampagnen SoLiv 2.0. Kampagnen starter op nu i sommermånederne og har blandt andet fokus på at få tilpasset staldklimaet til de høje sommertemperaturer.

- Vi er i gang med at producere video og andet indhold til hjemmesider og sociale medier, så man skal gøre sig umage for at overse kampagnen, lyder det fra Christian Fink Hansen.

Flere pattegrise skal overleve

Hvad angår pattegrisene, har de 25 procent bedste so-holdere formået at fravænne 36,2 grise per årsso, hvilket er 0,1 gris mere end i 2018. Samlet set fravænnede so-besætningerne i gennemsnit 33,6 grise pr. årsso, hvilket var samme niveau som i 2018. Den totale pattegrisedødelighed (altså inklusiv dødfødte) er desværre steget med 1,2 procentpoint fra 2018 til 23,2 procent i 2019.

- Vi kan ikke acceptere det her niveau i pattegrisedødelighed, og jeg håber, at vores nyere initiativer vil afspejle sig i de fremtidige opgørelser, siger Christian Fink Hansen og uddyber:

- Vi startede blandt andet op med Pattegriseliv 2.0 i december 2019, og der er flere producenter med lovende resultater. Vi fortsætter med faglige afprøvninger og kampagner. Det er altid i svineproducenternes interesse, at flest mulige grise overlever, og derfor er det et vedblivende fokusområde for vores sektor.