Opdateret/Gennemlæst 9. august 2013

TGE / transmissibel gastroenteritis

TGE er en smitsom tarmbetændelse, som forekommer vidt udbredt hos svin i alle aldersklasser. Danmark er fri for sygdommen.

Transmissibel gastroenteritis, forkortet TGE, skyldes et virus fra Corona-viridae familien. TGE er en meget smitsom tarmbetændelse, der angriber svin i alle aldre, men som især har et alvorligt forløb hos pattegrise.

Sygdommen forekommer i mange lande - heriblandt de fleste europæiske lande. Danmark er fri for sygdommen.

TGE er en anmeldepligtig sygdom, og en smittet besætning vil, i henhold til gældende lov, blive slået ned.

Årsag

TGE forårsages af et Corona-virus. Viruset er meget modtageligt for varme og sol. Ved kulde kan det overleve i lang tid. I frosne produkter kan TGE-virus være smittefarlig i flere år.

I den varme årstid opholder TGE-virus sig i kronisk smittede besætninger og sikrer derved infektions-kredsløbets beståen. Ved starten af den kolde årstid formerer TGE-virus sig igen, og sygdommen bryder atter ud.

Udvikling, udbredelse og betydning

TGE forekommer vidt udbredt hos svin i alle aldersklasser. Mens TGE tidligere optrådte med en 5-7 årig rytme, optræder den i de senere år især i besætninger, som køber pattegrise. Udbruddene optræder år efter år ved begyndelse af den kolde tid.

I slutningen af vinteren, når varmen begynder, reduceres TGE-tilfældene og ophører helt. TGE-virus udskilles efter infektion i indtil 15 uger gennem tarmen. Den gennemsnitlige udskillelsestid er ca. 4 uger.

TGE-virus optages fra afføring og opkastninger. Det trænger ind i tyndtarmens øverste slimhindelag og formerer sig der. De øverste slimhindelag på tarmtrævlerne bliver ødelagt i løbet af ½-1 døgn. Tyndtarmen mister evnen til at fordøje foderet og optage føde. Der sker tiltagende afgivelse af væske og elektrolytter til tarmen.

Den ødelagte tarmslimhinde fornys fra bunden af tarmtrævlerne. Fornyelsen sker dobbelt så hurtigt hos ældre svin som hos unge pattegrise (2-4 dage mod 7-10 dage). Efter endt helbredelse er tyndtarmen igen i stand til at fungere, dog med nedsat funktion. Tiden fra smitte til udbrud varierer fra 12 timer til 4 dage.

TGE er meget smitsom og udbredes eksplosionsagtigt i besætninger med gode kontaktmuligheder.

Symptomer

Generelle sygdomstegn

 • Reduceret foderoptagelse
 • Evt. brækning den første dag
 • Kraftig diarré
 • Kraftig tørst

Sygdomstegn for pattegrise

 • Kraftig gulgrøn diarré, evt. med osteagtig mælk
 • Kraftig tørst – både vand og ved diegivning
 • Høj dødelighed efter få dage. Så længe grisene kun dier, er dødeligheden næsten 100 procent.

Overlevende pattegrise er utrivelige i lang tid.

Sygdomstegn hos slagtesvin

 • Afføringen er tynd, grågrøn og ildelugtende
 • Stort væsketab, som resulterer i tab af 10-20 procent legemsvægt. Tabet indhentes igen efter helbredelse

Sygdommen varer 7-10 dage hos slagtesvin. Herefter er gødningen igen normal, og de fleste svin æder igen.

Sygdomstegn hos søer – alvorlig sygdom omkring faring

 • Kraftig opkastning
 • Diarré
 • Appetitløshed
 • Stort vægttab
 • Øget dødelighed

De ikke drægtige søer angribes ikke så voldsomt. I sobesætninger ses langvarige reproduktionsproblemer i tilslutning til overstået TGE.
Immunitetsdannelsen starter 8 dage efter smitte og varer mindst 14 dage. Beskyttelse mod ny smitte er god. Søer menes immune 2 år efter overstået TGE. Passiv immunitet, som overføres fra søerne til deres pattegrise med råmælken, holder ca. 12 uger.

Obduktion

I ramte besætninger har 50 procent af de grise, der bliver aflivet indenfor de 3 første dage efter smitte, et lille område med blødning på mellemgulvssiden af mavesækken. Tyndtarmen er udfyldt med et gult og som oftest skummende indhold. Der findes ufordøjede mælkerester.

Tarmvæggen er tynd og næsten gennemsigtig, sandsynligvis på grund af en afkortning af tarmtrevler. Dette ses også i tyndtarmen hos grise smittet med Rotavirus (virusbetinget diarré) eller ved nogle typer af colidiarré, men ikke i nær samme grad som ved infektion med TGE-virus.

Diagnose

Det er typisk for TGE at følgende sygdomstegn optræder samtidigt:

 • Opkastninger
 • Diarré
 • Hurtig udbredelse i hele besætningen
 • Høj dødelighed hos pattegrise
 • Selvhelbredelse efter 7-10 dages varighed

Diagnosen baseres også på påvisning af afkortede tarmtrævler. Virus i tarmslimhinden og antistof i blodserum efter overstået sygdom bekræfter diagnosen.

TGE kan forveksles med følgende sygdomme:

 • Epizootisk virusdiarré (EVD - findes ikke i Danmark)
 • Svinedysenteri
 • Rotavirus, som optræder i aldersklassen fra 1-8 uger. Ved denne sygdom er gødningen grødagtig og med lav dødelighed.

Især i slagtesvinebesætninger er det ikke altid nemt at adskille, hvad der er årsag til den udløste diarré. Ofte er der flere infektioner på samme tid, og de typiske symptomer udviskes.

Håndtering

TGE er en anmeldepligtig sygdom, hvilket vil sige at besætningens dyrlæge skal tilkaldes og hvis denne vurderer at det kunen være TGE skal FVST tilkaldes.

TGE er en liste-B sygdom, og som sådan omfattet af loven om ondartede, smitsomme sygdomme. Hvis besætningen bliver konstateret smittet med TGE, vil den blive slået ned og opklarende undersøgelser i kontakt- og nabobesætninger blive iværksat. Dette gøres for at undgå, at sygdommen spredes.

De i 1984 på Als og i Sønderjylland fundne TGE-seroreagenter viste sig ved nærmere undersøgelse at være af typen PRCV (Porcine Respiratorisk Coronavirus), der ikke er underlagt de samme restriktioner. Denne respiratoriske (dvs. luftvejs) variant af TGE kaldes PRCV. Den findes både i USA og Europa, hvilket komplicerer den laboratoriemæssige diagnose, idet antistoffer mod TGE krydsreagerer med PRCV.

Smitte med PRCV (der giver en mild lungebetændelse og ingen diarré, evt. uden at grisene udviser sygdomstegn) giver nogen, men ikke fuldstændig beskyttelse ved et TGE-udbrud.

Vacciner på markedet

I udlandet findes otte ikke særlig effektive vacciner til brug i sobesætninger.

Velfærdsvurdering

Grise med så alvorligt forløbende diarré som TGE medfører, vil være stærkt påvirkede med meget dårlig almenbefindende. Dette gælder ikke bare i det akutte forløb, men også i restitutionsperioden, hvor deres modstandskraft er nedsat.

TGE er en så alvorlig sygdom, at det er fuldt berettiget, at der er tale om en liste B-sygdom. Dødeligheden og sygeligheden vil være meget omfattende, og der vil være tale om betydelige økonomiske tab, ikke bare for den enkelte besætningsejer, men også for den nationale økonomi pga. handelsrestriktioner.

Økonomisk betydning

Der er store tab i en besætning som følge af udbrud af TGE. Hertil kommer, at flere lande, som importerer svinekød, forlanger frihed for TGE-sygdom, så udbrud af TGE vil påvirke eksporten af svinekød.