Opdateret/Gennemlæst 31. januar 2024

Sygestier til grise

Syge eller tilskadekomne svin skal omgående behandles, så unødig lidelse undgås. Grisene skal flyttes til en sygesti, hvor de kan få ro til at komme sig. Der er krav om sygestier i alle besætninger.

I alle svineproduktioner vil der være grise, som kommer til skade eller bliver syge, og derfor skal behandles eller på anden måde har behov for aflastning.

Et sygt eller tilskadekommet dyr bør flyttes til en sygesti, hvis der er en risiko for dyrets velfærd at blive i den almindelige sti.

En gris bør komme i sygesti, hvis den har brug for:

 • Blødt leje (f.eks. ved skuldersår, dårlige ben)
 • Mere varme (f.eks. ved hjernebetændelse, utrivelighed)
 • Mere plads og ro (f.eks. ved dårlige ben, brok, skader som halebid eller vulvabid)
 • Adgang til foder og vand uden konkurrence (f.eks. ved vulvabid, halebid, dårlig huld)

Det er tilladt at behandle grise i de almindelige stier. Men det kan kun ske ved sygdomstilfælde, hvor lidelsen ikke påvirker grisens evne til at klare sig, og hvor dyrets velfærd ikke er truet. Det kunne eksempelvis være ved en kortvarig, mild diarrésygdom eller et mildt tilfælde af lungebetændelse.

Sygestierne kan indrettes til mindre grupper af dyr, eller det kan være enkeltdyrsstier.

"Bekendtgørelse om dyrevelfærdsmæssige mindstekrav til hold af svin - Bekendtgørelse nr. 1742 af 30. november 2020" stiller følgende krav:

 • Der skal være et tilstrækkeligt antal sygestier, og der skal altid være mindst én sygesti/-plads klar til brug til svin, der er syge eller skadede. Når en sygesti er fyldt op, skal producenten straks gøre mindst én yderligere sygestiplads klar til brug.
 • Stierne skal have blødt leje i 2/3 af minimumsarealet. Blødt leje kan etableres med halm eller en blød gummimåtte, således at dyret ikke er i direkte kontakt med det underliggende gulv.
 • Der skal være afkølingsfacilitet og varmekilde i alle sygestier, så grisenes kropstemperatur kan reguleres.
 • Sygesstierne skal være indrettet, så træk undgås.

Udover de ovennævnte krav, glæder der specielt for sobesætninger:

 • I sygestier til søer og gylte må der højest anbringes 3 dyr, og der skal mindst være 2,8 m2 frit tilgængeligt areal pr. dyr.
 • En sygesti til én enkelt so eller gylt skal have et frit tilgængeligt areal på mindst 3,5 m2.
 • Det samlede antal sygestier skal udgøre minimum 2,5 % af de samlede antal stipladser til løsgående drægtige søer (lovkrav) [3].
 • Behovet for sygestipladser vurderes til at være ca. 5 pct. ved etablering af elektronisk sofodring og æde-/hvilebokse. Hvis der etableres konkurrencefyldte fodringsprincipper som gulvfodring og vådfodring i langkrybbe anbefales der ca. 10 pct. sygestipladser.

Minimumsarealkravene til sygestier kan ses i tabel 1, [1].

Tabel 1. Frit tilgængeligt stiareal, m2 pr. dyr

Dyregruppe Ét dyr i stien, m2/dyr Flere dyr i stien, m2/dyr
Søer og gylte 3,50 2,80
Grise, 7-15 kg 0,41 0,36
Grise, 15-30 kg 0,69 0,58
Grise, 30-60 kg 1,14 0,91
Grise, 60-100 kg 1,70 1,29
Grise, 100-130 kg 2,05 1,53
Grise, 130-150 kg 2,28 1,69
1Der er tale om det frit tilgængelige areal i sygestien, hvilket vil sige, at det areal, som krybber og inventar optager, ikke medregnes.

Referencer

[1] Bekendtgørelse om dyrevelfærdsmæssige mindstekrav til hold af svin. Bekendtgørelse nr. 1742 af 30. november 2020.

Enhver besætning bør udarbejde en aktiv strategi for velfærd, hvoraf det fremgår, hvordan håndtering af syge og tilskadekomne dyr skal foregå i besætningen.

Strategien skal klart angive, hvornår og ved hvilke typer af sygdomstilfælde, dyret har behov for flytning til og behandling i sygesti. Det er vigtigt, at ansvarsfordelingen i besætningen er klar. Hvem har ansvar for den daglige overvågning, og hvem skal tage sig af dyr, der viser tegn på sygdom eller er kommet til skade? Besætningsstrategien udarbejdes sammen med besætningens rådgivere.

Det anbefales at føre journal over de søer, der opstaldes i sygestierne. Dermed kan alle følge behandlingen samt øge fokus på den fremadrettede indsats.

Kontakt

Tina Birk Jensen
Specialkonsulent,Husdyrinnovation

3339 4415 
tibj@seges.dk
Axeltorv 3, 1609 Kbh. V