30. oktober 2012 | Opdateret/Gennemlæst 13. juli 2022

Analyse af foder

Analyse af foder anvendes, når nye fodermidler tages i brug, når foderet skal kontrolleres eller når der er mistanke om fejl ved foderet.

I praksis er brug af foderanalyser relevant ved bl.a.:

 • kvalitetssikring af foderet
 • fodringsproblemer
 • reklamations- og erstatningssager
 • kontrol af male-/blandeanlæg
 • før ibrugtagning af nye/ ukendte råvarer
 • ved brug af nyt korn efter høst.

Et analyseresultat vil altid være forbundet med en vis usikkerhed. Årsagen til denne usikkerhed er en kombination af flere faktorer. Der kan være usikkerhed ved de forskellige analyser, men også usikkerhed i forbindelse med prøveudtagningen. På grund af disse usikkerheder bør der aldrig kun indsendes en enkelt prøve. Antallet af prøver, der bør indsendes, afhænger af foderets/råvarens homogenitet, partiets størrelse samt hvilke analyser, der skal foretages. Se siden om Udtagning af foderprøver.

Der findes både EU autoriserede og ikke EU-autoriserede analysemetoder. Dette er specielt aktuelt, hvis analysen skal bruges i en retssag. Der er ikke krav om, at der kun kan bruges autoriserede analyser i en retssag, men det letter bevisbyrden. Er metoden ikke autoriseret, kan der blive afkrævet dokumentation for metodens nøjagtighed.

Fødevarestyrelsen har ansvaret for tilsyn med de autoriserede laboratorier. På Fødevarestyrelsens hjemmeside offentliggøres resultater af ringanalyser. Her fremgår det, at der kan være forskel i analyseresultater mellem forskellige laboratorier. Der kan også fremkomme en variation i resultaterne indenfor det enkelte laboratorium, hvilket vil fremgå af analysecertifikatet.

Foderprøver til analyse kan indsendes til nedenstående laboratorier. Der skal altid medfølge en rekvisition/følgeseddel ved indsendelse af en foderprøve til analyse. Kontakt derfor din lokale svinekonsulent eller laboratoriet inden indsendelse.

 • Eurofins Steins Laboratorium A/S, Ladelundvej 85, 6600 Vejen.
  Tlf.: 76 22 42 66; e-mail: steinskundeservice@eurofins.dk
 • Agrolab, Østerbro 4, 5690 Tommerup.
  Tlf. 78 77 54 50, e-mail: alnorth@agrolab.eu
 • Fødevarestyrelsens Laboratorium, Søndervang 4, 4100 Ringsted
  Tlf.: 72 27 69 00, e-mail: email@fvst.dk

Det er altid vigtigt at gøre sig klart, hvad en analyse skal bruges til. Formålet med et analyseprogram for hjemmeblandere er at sikre, at det færdige foder indeholder de planlagte næringsstoffer.

En kombination af et godt kendskab til de anvendte råvarer samt en jævnlig kontrol af doserings- og blandeanlæg, gør det unødvendigt at analysere det færdige foder.

Hvis analysen skal bruges som kvalitetssikring af foderet, skal udgiften til et analyseprogram holdes op mod, hvad det koster at underforsyne grisene med næringsstoffer. I visse tilfælde vil det være billigere at indlægge en sikkerhedsmargen, f.eks. normen +5 pct., frem for at analysere foderet. Dette gælder f.eks. for aminosyrer og fosfor, når mineralsk fosfor er billigt i indkøb. En miljøgodkendelse, hvor der stilles krav om at følge normerne, kan dog gøre dette umuligt på protein og fosfor.

Ved brug af råvarer med forholdsvis stabil sammensætning, som f.eks. sojaskrå, kan der bruges aktuelle tabelværdier for næringsindhold, når et foder sammensættes.

Ved brug af råvarer med stor variation i indhold af næringsstoffer, som f.eks. biprodukter, bør der analyseres for næringsstofindhold og variation mellem partier. Dette kan f.eks. gøres med følgende analyseprogram: Foretag fuld foderstofanalyse inkl. aminosyrer og mineraler på mindst seks prøver af råvaren fra forskellige partier. Derefter følges næringsindholdet løbende. Hvilke analyser, der skal foretages løbende afhænger af, hvilke næringsstoffer, der har varieret mest. På våde råvarer er det erfaringsmæssigt en god idé at følge tørstofindholdet. I biprodukter med varierende indhold af mineraler, som f.eks. valle, anbefales det at følge indholdet af calcium, fosfor og natrium.

Ved opfodring af eget korn kan det vælges at anvende næringsstofværdierne fra årets kornanalyser og korrigere for den aktuelle vandprocent.  Alternativt kan anbefalingerne i Notat nr. 0726 følges. Hvis der anvendes indkøbt korn, anbefales det at anvende næringsstofværdierne fra årets kornanalyser.

Normalt er der ikke grund til at foretage analyser af indkøbt færdigfoder, medmindre der er mistanke om en ringe foderkvalitet. Derimod anbefales det at udtage og gemme en læsseprøve af hvert parti færdigfoder, dels for at bedømme foderet via syn og skøn ved levering, og dels for at have en prøve i tilfælde af mistanke til dårlig foderkvalitet. Læsseprøverne skal opbevares tørt og køligt indtil foderpartiet er brugt.

I nogle tilfælde kan det være relevant at aftale særlige kvalitetskrav for det indkøbte færdigfoder. Vilkårene for dette kan aftales med det pågældende foderstoffirma i forbindelse med udarbejdelse af kontrakten.

Ved mistanke om fejl ved foderet, er det vigtigt at gøre sig klart, hvad mistanken går på samt beslutte, hvilke analyser, der skal gennemføres. Eksempler på fejl ved foderet kunne være:

 • Forkert blanding; her kan f.eks. analyseres for råprotein, kobber eller foretages en botanisk analyse, som sammenholdes med indlægssedlen
 • Mangler i foderet; valg af analyser afhænger af symptomer i besætningen
 • Indhold af skadelige stoffer; valg af analyser afhænger af symptomer i besætningen.

I øvrigt henvises til afsnit om Fejl ved foder, Svampetoksiner samt Skadelige stoffer (ANF)

I det følgende beskrives de enkelte analyser, og der angives et prisinterval for de forskellige analyser. De angivne priser er fortrinsvis hjemtaget fra kommercielle laboratorier, og der må forventes en højere pris ved analyser fra Plantedirektoratet og Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet.

Fuld foderstofanalyse med foderenheder

Analyse:

Kemisk analyse af vand, råaske, råprotein, råfedt, samt in vitro analyse af fordøjelighederne EFOS og EFOSi. På baggrund af disse analyser kan beregnes FEsv og FEso.

Brug:

Ved mistanke om underforsyning/blandefejl eller til vurdering af råvarer.

Bemærk:

Tidligere har bestemmelse af træstof været inkluderet i fuld foderstofanalyse. Dette er ikke længere nødvendigt for at bestemme foderenheder.

 

Træstofanalysen kan vælges som supplerende oplysning, hvor dette er brugbart f.eks. til vurdering af visse råvarer med meget varierende træstofindhold, f.eks. solsikkeskrå.

Pris ekskl.
moms:

Fuld foderanalyse:

Træstofanalyse:

ca. 850 – 1.100 kr.

ca. 400 – 500 kr.

 


Vand og råprotein

Analyse:

Bestemmelse af foderets indhold af vand og råprotein.

Brug:

Vand og råprotein kan anvendes som en billig orienterende prøve f.eks. ved kontrol af korn + tilskudsfoder.

Bemærk:

NIT-analyse kan bruges til hurtigbestemmelse af korn.

 

Bemærk, at NIT-apparaterne på hvede er kalibreret til brødhvede og derfor kører med N x 5,7. De øvrige kornarter er kalibreret med N x 6,25. Ved omregning til foderhvede skal der ganges med 6,25/5,7 = 1,096. 

 

Mange foderstoffirmaer tilbyder korn-NIT til deres kunder uden beregning.

Pris ekskl.
moms:

Vand og råprotein (NIT)

ca. 150 - 200 kr.

 


Aminosyreanalyser

Analyse:

Der kan bestemmes 18 forskellige aminosyrer.

Brug:

Analyse for indhold af aminosyrer i en råvare eller ved kontrol af en foderblandings garanterede indhold af aminosyrer.

Bemærk:

Ved analyse af f.eks. mineralske foderblandinger, hvor der kun er tilsat syntetisk aminosyrer, skal der bestilles analyse af frie aminosyrer. Læs mere om analyse af aminosyrer i mineralske foderblandinger i afsnittet "udtagning af foderprøver".

Pris ekskl.
moms:

Lysin, methionin, cystin og treonin:

Tryptofan:

Alle aminosyrer ekskl. tryptofan:

ca. 750 - 950 kr.

ca. 500 – 600 kr.

ca. 1.050 - 1.350 kr.

 


Vitaminer

Analyse:

Analyse for indhold af de enkelte vitaminer.

Brug:

Bør kun bruges ved begrundet mistanke om underforsyning, f.eks. ved blandefejl.

Bemærk:

Forholdsvis stor usikkerhed på disse analyser.

Pris ekskl.
moms:

D-vitamin:

Andre vitaminer (pr. vitamin):

ca. 3.000 kr.

ca. 1.500 – 2.000 kr.

 


Mineraler

Analyse:

Analyse for indhold af de enkelte mineraler.

Brug:

Som rutinekontrol, og ved mistanke om blandefejl eller afblanding.

 

Råaske: Afslører forkert iblanding af mineralsk foderblanding/tilskudsfoder.

 

Calcium, fosfor: Kontrol af indhold og fejlblanding.

 

Salt (natrium-chlorid): Kontrol af tilsat mængde.

 

Mikromineral, f.eks. kobber/zink: Kontrol af mikromineral/vitamindosering.

Bemærk:

ICP-metoden anvendes som standard på de fleste laboratorier, da den er billigere end den autoriserede metode.

 

 

Pris ekskl.
moms:

Enkeltmineral (undtagen selen)

Selen

Ca + P

Mineralpakke: Ca + P + Zn + Cu

Mineralpakke: Ca + P + Mg + K + Fe + Mn + Zn + Cu

Råaske:

ca. 250 – 360 kr.

ca. 550 – 700 kr.

ca. 250 – 300 kr. ca. 350 – 450 kr.

ca. 400 – 500 kr.

ca. 150 – 200 kr.

 


Fytase

Analyse:

Analyse af fytaseindholdet i enten tilskudsfoder eller færdigfoder.

Brug:

Ved kontrol af et pelleteret foders indhold af deklareret fytase.

Bemærk:

Analysen skelner ikke mellem tilsat fytase og foderets naturlige indhold af fytase. Det naturlige indhold af fytase i varmebehandlet foder vil ligge mellem 100 – 400 fytaseenheder afhængigt af fodersammensætningen og varmebehandlingen (temperatur og længde).

Den nuværende analysemetode har et konfidensinterval på +/- 30 % af det fundne analyseresultat.

Pris ekskl.
moms:

Fytase

ca. 600 – 800 kr.

 


Mikroskopisk-botanisk analyse

Analyse:

Bestemmer råvaresammensætning i en blanding.

Brug:

Ved kontrol af en blandings sammensætning, f.eks. ved mistanke om fejlblanding.

Bemærk:

Ikke autoriseret. Analysen har svært ved at adskille produkt og biprodukt (f.eks. hvede og hvedeklid) ligesom hvede og tritikale heller ikke kan adskilles. Analysen foretages af Plantedirektoratet.

Pris ekskl.
moms:

Afregnes efter timeforbrug. Gennemsnitspris er ca. 1200 – 1400 kr. pr. analyse.


Toksiner

Analyse:

Der kan analyseres for nogle toksiner - f.eks. aflatoksin, ochratoksin A, zearalenon, vomitoksin, H-2, HT-2.

Brug:

Bruges ved begrundet mistanke om forgiftning. Ved anvendelse af fodermidler med særlig risiko, f.eks. majs, anbefales det at analysere partiet for Fusarium-toksiner.

Bemærk:

Kun analysen for aflatoksin er autoriseret - analysen er dog sjældent relevant, da der er en skarp kontrol på råvarer. De øvrige analyser er uautoriserede og forholdsvis usikre. Bruges til at bekræfte eller afkræfte en mistanke om ringe foderkvalitet.

Elisa analysen kan kun benyttes på korn. Metoden har en forholdsvis høj korrelation til den væskechromografiske metode, og kan derfor anvendes til bestemmelse af et niveau for Fusarium-toksiner i korn og majs.

Pris ekskl.
moms:

Enkelt toksin undt. Ochratoksin A (Elisa)

Toksinpakke (DON, T-2, Zearalenon) (Elisa)

Toksinpakke (DON, T-2, HT-2, Zearalenon) (færdigfoder)

Ochratoksin A

ca. 600 – 800 kr.

ca. 1.100 – 1.500 kr.

ca. 1.400 – 1.800 kr.

ca. 1.300 – 1.700 kr.


Fedtkvalitet

Analyse:

Vand, smuds, uforsæbelig rest, fedtsyreprocent, fedtsyresammensætning, FFA og peroxid tal.

Brug:

Ved kontrol af et parti foderfedt, og fedtsyreprocent I praksis er det tilstrækkeligt at analysere for vand, smuds, uforsæbelig rest og for sammensætningen af fedtsyrer.

Bemærk:

Analyserne er ikke autoriserede.

Pris ekskl.
moms:

Vand i fedt:

Smuds i fedt:

Uforsæbelig rest i fedt:

Fedtsyresammensætning:

FFA (frie fedtsyrer):

Peroxidtal:

ca. 450 – 600 kr.

ca. 300 – 400 kr.

ca. 1.150 – 1.500 kr.

ca. 1.370 – 1.800 kr.

ca. 350 – 450 kr.

ca. 330 – 430 kr.

 


Glukosinolater

Analyse:

Bestemmelse af foderets indhold af glukosinolater

Brug:

Ved mistanke om glukosinolater i foderet, hvis der bruges større mængder indkøbt rapsskrå/rapskager eller hvis der bruges ikke-varmebehandlet rapsskrå/rapskager.

Bemærk:

Glukosinolater nedbrydes bl.a. ved varmebehandling, men glukosinolaternes nedbrydningsprodukter reagerer med protein og mindsker tilgængeligheden af lysin. På analysecertifikatet angives indholdet af glucobrassicanapin, glucobrassicin, gluconapin, gluconapoleiferin, progoitrin, sinalbin og 4-hydroxyglucobrassicin.

Pris ekskl.
moms:

Totalt indhold af glukosinolater

ca. 1.200 – 1.600 kr.

 


Biogene aminer

Analyse:

Bestemmelse af foderets indhold af mikrobielle nedbrudte aminosyrer

Brug:

Ved mistanke om at der er foregået en mikrobiel nedbrydning af aminosyrer i f.eks. vådfoder.

Bemærk:

Analysen kan foretages i både tør- og vådfoder. På analysecertifikatet angives indholdet af phenylethylamin, cadavarin, histamin, putriscin, spermidin, spermin, tryptamin og tyramin.

Pris ekskl.
moms:

Totalt indhold af biogene aminer

ca. 1.700 – 2.200 kr.