30. september 2010

Analyser af vandkvalitet

Ved mistanke om dårlig vandkvalitet udtages først en prøve til bakteriologisk analyse samt en analyse for nitrat. Det er vigtigt, at vandprøven udtages i de staldafsnit, hvor problemerne er.
Vandprøven udtages der, hvor grisen drikker, men det skal gøres uden, at vandprøven forurenes af andre ting, som fx gødning i drikkekoppen ol. Ved indsendelse af vandprøver skal disse holdes kolde, men må ikke fryses, da det kan bevirke, at bakterierne dræbes og derfor ikke findes ved analyse. Vandprøver kan analyseres på de fleste laboratorier, og prøveglas til vandprøver kan rekvireres hos laboratoriet. Laboratorierne tilbyder flere forskellige typer analyser, men ofte er en analyse af vandets indhold af kim og coliforme bakterier tilstrækkeligt.

Fremgangsmåde ved udtagning af vandprøver

Vandprøver bør udtages ved de drikkeventiler, hvor man mener, at forureningen er. Ofte ses et højt kimtal og evt. indhold af colibakterier i drikkevand i smågrisestaldene, mens der ikke er noget problem i fx slagtesvinestalde eller drægtighedsstalde.

Hvis analyserne tyder på forurening af rørsystemet, skal rengøring og desinfektion overvejes, evt. efter samtale med laboratorium, konsulent og/eller dyrlæge. Man kan som regel selv udføre rensearbejdet. Stammer forureningen fra brønden, bør det overvejes at overlade rengørings- og desinfektionsarbejdet til en brøndborer.

Desinfektion af vandsystemet

Ved desinfektion af rørsystem skal man sikre, at dyrene ikke kan drikke desinfektionsvæsken, da ingen produkter er godkendt til, at grisene må indtage dem.

Desinfektionen fx foretages på følgende måde:

  • Spul rørsystem igennem, så slam og bundfald fjernes.
  • Afbryd vandforsyning og afmontér alle drikkeventiler.
  • Fjern belægning omkring åbninger på alle drikkeventiler.
  • Påmontér drikkeventiler, tilslut vandforsyningen og desinficér rørsystemet ved hjælp af en medicinblander, som kobles på rørsystemet. Når man kan lugte klor i vandet sidst på rørstrengen, afbrydes vandforsyningen. Opløsningen skal stå i rørene i mindst 4 timer, hvorefter den aftappes, og rørene spules igennem med rent vand.
  • Brug eventuelt frugtfarve som indikator for, hvornår rørene er tømt for desinfektionsvæsken.
  • Sørg for, at eventuel biofilm fjernes helt fra rørene.
  • Der eksisterer i dag mange produkter til rensning af vand, sørg for at få dokumentation for produkternes effekt og spørg din rådgiver, men husk, at grisene ikke må indtage produkterne.

Hvilke produkter, der kan bruges i forbindelse med desinfektion af vandrør, fremgår af afsnittet desinfektion af rørsystemer.

Der findes på markedet i dag flere typer udstyr til rensning af drikkevand. To af disse typer udstyr er testet af Landsudvalget for Svin [18], [19]. Hvis der skal investeres i vandrensningsudstyr er det vigtigt at sikre sig, at der er dokumentation for udstyrets effekt og spørge besætningsrådgiveren til råds.

Referencer

 [18]  Maribo, H., A: Granly Koch, B.B. Jensen, T. Geest, R.P. Cox. 2002. EAW i drikkevand til smågrise. Meddelelse nr. 578, Landsudvalget for Svin.
 [19]  Maribo, H., 2004. Rensning af drikkevand til smågrise med Ben Rad (WP M600). Meddelelse nr. 637, Landsudvalget for Svin.