30. september 2010

Vandkvalitet

Kvalitetskrav

Kvaliteten af det vand, grisene tildeles, svarer til de krav, der stilles til tekniske anlæg. Men det er en god ide at tilstræbe, at vandet til grisene har samme kvalitet, som det, der bruges til menneskers drikkevand, som fremgår af "Miljøministeriets bekendtgørelse".

I drikkevand skal man specielt være opmærksom på stofferne nitrat, nitrit, ammonium, jern samt totalt antal kim og coliforme bakterier i vandet.

Nitrat forekommer næsten altid i grundvandet i større eller mindre grad. Nitrat er ikke i sig selv giftigt. Nitrat og jernforbindelser i vandet kan imidlertid fungere som næringsmedie for bakterier, hvoraf nogle kan danne toksiner [4], [5], [6].

Nitrit er derimod meget giftigt. Stoffet binder sig til de røde blodlegemer i stedet for ilt og medfører i værste fald kvælning og død. Ved akut nitritforgiftning er symptomerne øget vejrtrækning, øget udskillelse af spyt og urin, svaghed, ukontrollerede bevægelser og kramper.

Figur 3. Aftapning af "gammelt" vand i smågrisestalde
(foto: Jens Ove Hansen, billede nr. 8196).

Hvis der er ammonium i drikkevandet tyder det på, at der løber overfladevand til vandkilden (brønden). Ammonium indikerer, at vandforsyningen er forurenet, og at der kan være iblandet andre skadelige stoffer i drikkevandet.

Konstateres der coliforme bakterier eller et højt kimtal i drikkevandet, er det tegn på, at vandet er forurenet og der er risiko for infektioner hos grisene. I staldens vandrør er der risiko for forurening af drikkevand. Bakterier trænger ind i systemet via drikkeventiler, via støv i åbne vandbeholdere eller via diverse doseringsudstyr. En høj temperatur i staldene samt en relativ lav gennemstrømningshastighed ved indsættelse af nyfravænnede grise samt i nattetimerne giver gode betingelser for vækst af bakterier. Ved holddrift kan drikkevandet i rørene være op til 14 dage gammelt, inden grisene begynder at drikke. Det er derfor altid en god ide at sørge for, at det "gamle" vand er tappet af rørene både i farestalden (pattegrisenes drikkeventiler) og i smågrisestalden inden indsættelse af nyfravænnede grise. En simpel metode er brug af klemmer. 

En undersøgelse har vist, at høje kimtal og forekomst af coliforme bakterier i drikkevandet var højest i besætninger med diarréproblemer i smågrisestalden sammenlignet med en gruppe besætninger uden problemer med diarré [17].

Referencer

 [4]  Sørensen, Martin Tang; Poulsen, Hanne Damgaard & Jensen, Bent Borg (1989): Nitratholdigt drikkevand til unge grise. Meddelelse nr. 750, Statens Husdyrbrugsforsøg.
 [5]  Jensen, Bent Borg; Sørensen, Martin Tang & Poulsen, Hanne Damgaard (1990): Nitrat til grise - 1. Den mikrobielle aktivitet i forskellige tarmafsnit hos unge grise tildelt nitratholdigt drikkevand. Meddelelse nr. 764, Statens Husdyrbrugsforsøg.
[6]   Jensen, Bent Borg; Poulsen, Hanne Damgaard; Sørensen, Martin Tang; Geest, Torben & Cox, Raymond P. (1990): Nitrat til grise - 2. Mikrobiel reduktion af nitrat og nitrit i forskellige tarmafsnit hos unge grise tildelt nitratholdigt drikkevand. Meddelelse nr. 765, Statens Husdyrbrugsforsøg. 
 [17]  Callesen, Jes & Matthiesen, Connie (2002): Vandkvalitet og diarré efter fravænning. Notat nr. 0223, Landsudvalget for Svin.

Hvor intet andet er anført, er der i tabellerne tale om højest tilladelige værdi.

    Vandkvalitetskrav  
Parameter Enhed Værdi ved afgang fra vandværk1 Værdi ved indgang til ejendom2 Værdi ved forbruger taphane3 Bemærkning
Farve4 Mg Pt/l 58 15 15
Turbiditet4 FTU 0,38 1 1
Lugt/smag Subjektiv bedømmelse Vandet må ikke have en afvigende smag og lugt, desinfektionsmidler undtaget.
Temperatur  ˚C        Det bør tilstræbes, at vandet højst er 12 ˚C ved taphane. 
pH  7-8,5      Vandet må ikke være kalkaggressivt. 
Ledningsevne  mS/m        Vandets ledningsevne bør som minimum være 30 mS/m. 
NVOC  mg C/l   
Inddampningsrest4  mg/l  1.500  1.500  1.500   


1) Prøven udtages fra afgangsledning eller rentvandsbeholder på vandværket.
2) Prøven udtages ved indgang til bygning (ved vandmåler eller nærmeste taphane herefter), når vandet har løbet så længe, at det vand, der står i installationer og stikledning, er udskyllet, og vandet har løbet i mindst 5 minutter.
3) Prøven udtages efter en af By- og Landskabsstyrelsen anvist metode.
4) Undersøgelsen foretages efter en af By- og Landskabsstyrelsen anvist metode.
8) Såfremt det kan dokumenteres, at kvalitetskravet ved indgang til ejendom er overholdt, kan der tillades højere værdi ved afgang fra vandværk dog maksimalt værdien ved indgang til ejendom.

 

    Vandkvalitetskrav  
Parameter  Enhed  Værdi ved afgang fra vandværk1  Værdi ved indgang til ejendom2  Værdi ved forbruger taphane3  Bemærkning 
Calcium  mg Ca/l        Indholdet bør ikke overstige 200 mg/l.
Magnesium mg Mg/l 50 50 50
Hårdhed, total ˚dH Vandets hårdhed bør ligge mellem 5˚ og 30˚ dH.
Natrium mg Na/l 175 175 175
Kalium13 mg K/l 10 10 10
Ammonium5 6 14 mg NH4/l 0,05 0,05 0,05
Jern6 mg Fe/l 0,1 0,2 0,2
Mangan6 mg Mn/l 0,2 0,05 0,05
Bikarbonat mg HCO3/l Indholdet bør være over 100 mg/l.
Klorid mg Cl/l 250 250 250
Sulfat mg SO4/l 250 250 250
Nitrat  mg No3/l  50  50  50   
Nitrit6 7 mg NO2 0,018 0,1 0,1
Totalt fosforindhold 4 12 mg P/l 0,15 0,15 0,15
Flourid mg F/l 1,5 1,5 1,5
Ilt4 mg O2/l 9 5 - Minimumskrav.
Aggressiv kuldioxid4 10  mg CO2/l   
Svovlbrinte4 10 mg H2 S/l 0,05 0,05 0,05
Metan4 10 mg CH4/l 0,01 0,01 0,01
Klor, frit og toal4 11  mg Cl/l        Indholdet bør være mindst muligt under samtidig overholdelse af de mikrobiologiske krav. 


1) Prøven udtages fra afgangsledning eller rentvandsbeholder på vandværket.
2) Prøven udtages ved indgang til bygning (ved vandmåler eller nærmeste taphane herefter), når vandet har løbet så længe, at det vand, der står i installationer og stikledning, er udskyllet, og vandet har løbet i mindst 5 minutter.
3) Prøven udtages efter en af By- og Landskabsstyrelsen anvist metode.
4) Undersøgelsen foretages efter en af By- og Landskabsstyrelsen anvist metode.
5) For at undgå overskridelse af nitritgrænseværdien i ledningsnet skal indholdet af iltet og filtreret vand være mindre end 0,05 mg/l, dog kan ammoniumindhold op til 0,5 mg/l accepteres, når drikkevandet ikke filtreres på vandværket, og ammoniumindholdet i øvrigt ikke omdannes til nitrit i ledningsnettet.
6) Overskridelser som følge af fornyelse af filtermateriale kan forekomme, men bør indskrænkes mest muligt.
7) Indholdet skal være mindre end 0,5 mg/l ved desinfektion med kloramin.
8) Såfremt det kan dokumenteres, at kvalitetskravet ved indgang til ejendom er overholdt, kan der tillades højere værdi ved afgang fra vandværk dog maksimalt værdien ved indgang til ejendom.
9) Iltindholdet skal være så højt, at minimumsgrænseværdien ved indgang til ejendom på 5 mg/l overholdes.
10) De angivne grænser svarer til detektionsgrænsen for de anvendte metoder.
11) Eller rest af andet desinfektionsmiddel.
12) Højere værdi kan tillades dog maksimalt 0,3 mg/l, hvis det kan dokumenteres, at fosforindholdet skyldes geologiske aflejringer i grundvandsmagasinet og det ikke er muligt at forbedre vandkvaliteten.
13) Højere værdi kan tillades dog maksimalt 20 mg/l, hvis det kan dokumenteres, at kaliumindholdet skyldes geologiske aflejringer i grundvandsmagasinet og det ikke er muligt at forbedre vandkvaliteten.
14) Indholdet skal være mindre end 0,2 mg/l ved desinfektion med kloramin.

    Vandkvalitetskrav
Parameter1 Enhed Værdi ved afgang fra vandværk2 Værdi ved indgang til ejendom3
Coliforme bakterier Pr. 100 ml i.m.4 i.m.4
Escherichis coli (E.coli)  Pr. 100 ml  i.m.4  i.m.4 
Kimtal ved 37 ˚C  Pr. ml  20 
Kimtal ved 22 ˚C  Pr. ml  50 el. 105 200 
Enterokokker  Pr. 100 ml  i.m.4  i.m.4 
Clostridium perfringens, herunder sporer6  Pr. 50 ml  i.m.4  i.m.4 


1) Undersøgelsen foretages efter en af By- og Landskabsstyrelsen anvist metode.
2) Prøven udtages fra afgangsledning eller rentvandsbeholder på vandværket.
3) Prøven udtages ved indgang til bygning (ved vandmåler eller nærmeste taphane herefter), når vandet har løbet så længe, at det vand, der står i installationer og stikledning, er udskyllet, og vandet har løbet i mindst 5 minutter.
4) i.m. = ikke målelig ved den anviste metode.
5) Værdien gælder for desinficeret vand.
6) Parameteren bestemmes kun, hvis vandet hidrører fra eller påvirkes af overfladevand.